บริการ
TH
EN
TH
CN

วันที่สอง กับ depa Digital Startup Pitching Day #Round 2

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 -->> มาต่อกันในวันที่สอง กับ depa Digital Startup Pitching Day #Round 2 เพื่อคัดเลือกโครงการที่สมัครขอรับการสนับสนุนในระยะการเริ่มต้นธุรกิจดิจิทัล depa Startup Fund S2 โดยในวันนี้มีกรรมการนักลงทุน 5 ท่าน ได้แก่

 1. คุณสุรวัฒน์ พรหมโยธิน Executive Director, Bangkok Venture Club
 2. คุณกัมปนาท วิมลโนท Head of Investment, Krungsri Finnovate
 3. คุณคณิศรา กาญจนวงศ์ Sr. Business Incubation Manager, Beacon VC
 4. คุณปารดา ทรัพย์ประเสริฐ Director, 500 Startups
 5. ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

กรรมการทั้ง 5 ท่านทำหน้าที่ในการคัดเลือกโครงการที่มีความพร้อมรับการลงทุนจาก depa ในการเริ่มต้นธุรกิจ Digital Startup ซึ่งมีทีมที่นำเสนอโครงการต่อนักลงทุนในวันนี้ทั้งสิ้น 17 ทีม ได้แก่

 1. S-Child
 2. POS Partner
 3. Zchoolmate
 4. แดนมรณะ
 5. MEBOOK
 6. NESTED
 7. Matecon Project
 8. Goo Greens
 9. QUEST AC
 10. Algaeba
 11. Talking Bear
 12. HISOBUS
 13. VenueE
 14. Toryord
 15. Smart Car Insure Thing
 16. Tokkea
 17. Xplorer

โครงการที่สมัครขอรับการสนับสนุน จะได้รับการประเมินโดยนักลงทุนและคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรการ ประเมินความเหมาะสมและความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ Digital Startup สำหรับการลงทุนโดย depa ต่อไป