บริการ
TH
EN
TH
CN

หลักเกณฑ์การขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+ สำหรับผลิตภัณฑ์ IoT เพื่อการเกษตร

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+ สำหรับผลิตภัณฑ์ IoT เพื่อการเกษตร

ดาวน์โหลด

แบบคำขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE และ dSURE+

ดาวน์โหลด