บริการ
TH
EN
TH
CN

โครงการ Farmer Space : นวัตกรรมการให้บริการ และจัดการการซื้อขายสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นช่องทางการขายผลผลิตทางการเกษตรแบบออนไลน์สำหรับผลผลิตทางการเกษตร โดยเป็นระบบที่ซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรแบบล่วงหน้า โดยนำ (Machine Learnings) เข้ามาเพิ่มศักยภาพของระบบซื้อขายในการประมาณการผลผลิต การวางแผนการปลูกผลผลิต และการวางแผนการซื้อผลผลิต นวัตกรรมการให้บริการ และจัดการการซื้อขายสินค้าเกษตร ที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับผลผลิตทางการเกษตร เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเกษตรอย่างยั่งยืน เป็นการนำประเด็นปัญหาของเกษตรกรด้านช่องทางการขาย และภาคธุรกิจด้านความต้องการเข้าถึงผลผลิตทางการเกษตร มาแก้ปัญหาร่วมกัน โดยนำเสนอในรูปแบบของเว็บแอพลิเคชันที่ทำให้สะดวกในการใช้งานทั้งจอคอมพิวเตอร์ แทบเล็ด และสมาร์ทโฟน โดยระบบนี้มีไว้สำหรับการเชื่อมโยงความต้องการซื้อกับความต้องการขายสินค้าเกษตรแบบล่วงหน้า พร้อมทั้งการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลฤดูกาลเก็บเกี่ยวของผลผลิตเพื่อประสิทธิภาพ และความแม่นยำของการซื้อขายที่ถูกต้องและเหมาะสมตามฤดูกาล อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลภายในบริษัทที่จะสามารถการระบุข้อมูลที่มีรายละเอียดชัดเจน ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นชนิดผลผลิต สายพันธุ์ ชิ้นส่วน รูปแบบการขาย เกรด และมาตราฐาน ฟังก์ชันการคำนวณระยะทางจากเกษตรกรสู่ผู้ซื้อเพื่อการคำนวณค่าใช้จ่ายการขนส่ง ฟังก์ชันการจัดการราคาผลผลิตที่เหมาะสม ฯลฯ โดยฟังก์ชันเบื้องต้นนั้นถูกออกแบบมาเพื่อจำเพาะกลุ่มผลผลิตทางการเกษตร จะทำให้การสั่งซื้อสินค้าเกษตรบนระบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดำเนินงานร่วมกับ บริษัท เทคฟาร์ม จำกัด

ระยะเวลา 12 เดือน