บริการ
TH
EN
TH
CN

Investment Quarterly Gaming

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้มีการจัดทำรายงานวิจัยสำหรับเป็นข้อมูลให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเกมของประเทศไทย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตที่สุด ภายใต้อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ โดยได้รับอานิสงค์จากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนหนึ่งจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

ดาวน์โหลด