บริการ
TH
EN
TH
CN

แพลตฟอร์ม poskar เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล Digital Society Series: poskar Platform for Tourism

ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นหน้าเป็นตาของประเทศ โดยจะเห็นว่าในหลายๆ ครั้ง ประเทศไทยขึ้นเป็นอันดับ 1 ในการจัดอันดับประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกโดยการโหวตจากคนทั่วโลก นั่นหมายความถึงธุรกิจการท่องเที่ยวยังคงเป็นที่สนใจและดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติมาจับจ่ายใช้สอยในเมืองไทย และธุรกิจการท่องเที่ยวยังถือเป็นรายได้หลักที่สำคัญของประเทศเราเลยทีเดียว

ไม่ใช่เพียงแค่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวไทยเองก็มีอัตราการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างมาก โดยช่วง 10 ปีที่ผ่านมาคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ และครอบครัวใหม่ๆ ต่างมีไลฟ์สไตล์ที่นิยมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นเช่นกัน

การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ ได้ง่ายและมีข้อเสนอโปรโมชั่นจากผู้ประกอบการโดยตรง มีการสะสมคะแนนการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมเพื่อสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว จึงเป็นสิ่งใหม่ที่จะช่วยนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้ Platform และเพิ่มเม็ดเงินให้กระจายในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

ยิ่งไปกว่านั้น แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ซึ่งอาจพูดได้ว่า หากมีแพลตฟอร์มดิจิทัลที่รองรับการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการส่งถึงนักท่องเที่ยวโดยตรง และสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนรุ่นใหม่ๆ ได้นั้น จะเป็นการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี

ด้วยแนวคิดนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จึงได้พัฒนา “poskar Platform” สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว อาทิ ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร สินค้าพื้นถิ่น และกิจกรรมนำเที่ยว โดยใช้พื้นที่ 4 จังหวัดเพชรสมุทรคีรี ได้แก่ จังหวัดจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวอุดมสมบูรณ์ ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และมีศักยภาพในการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อเป็นโครงการนำร่องด้านแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวนี้ โดยมีกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดร่วมผลักดันโครงการ โดยเป้าหมายคือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เกิดการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มกันเองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวผ่านช่องทางของ poskar อันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เพชรสมุทรคีรี

ด้วยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐที่เล็งเห็นความสำคัญในธุรกิจการท่องเที่ยว และภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ จะทำให้ Platform นี้กลายเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และยังเป็นผู้ช่วยที่แสนดีให้กับนักท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งยังสามารถขยายผลไปสู่พื้นที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศอย่างแน่นอน