บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่: 24/04/2561 | ส่วนกลาง

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ.๒๕๖๐ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก