บริการ
TH
EN
TH
CN

จะเป็น Smart City ต้องมีอะไรบ้าง?

จะเป็น Smart City ต้องมีอะไรบ้าง?

howtosmartcity3.jpg

จะเป็น Smart City ต้องมีอะไรบ้าง?

​Smart City คือเมืองที่ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถตอบโจทย์ของการใช้ชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การอนุรักษ์พลังงานเเละสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการนำพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อพัฒนาส่วนโครงสร้างของเมือง โดยมีปัจจัยที่เราสามารถนำมาพิจารณา Smart City ได้ดังนี้

Smart City Solid Plan : ความชัดเจนของแผนพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะที่ทำให้เราเข้าใจถึงภาพรวมเเละวิสัยทัศน์ของการพัฒนารูปแบบเมือง

Mechanism Suitable Capital : เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและโครงสร้างการลงทุนที่เหมาะสม

Delegated Accountability : มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนที่สามารถได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

Readiness of Digital Technology Infrastructure : มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยี

Top of City Engagement : นำการพัฒนาโดยผู้บริหารเมือง