บริการ
TH
EN
TH
CN
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้
Please Select

           สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัล  รองรับและสนับสนุนการเรียนเชิงปฏิบัติการที่ผสมผสานวิชา STEM และ Coding ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการผลิตบุคลากรดิจิทัล อีกทั้ง ยกระดับและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม เท่าทันกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ซึ่งได้มีการส่งเสิรมและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ 100 ศูนย์ทั่วประเทศ  

Load More