บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมพื้นที่นวัตกรรมดิจิทัล

นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พิจารณาร่างกรอบแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย 8 แผนงานย่อย ได้แก่ 

1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

2) การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา – ท่าเรือสัตหีบและบริการโลจิสติกส์ต่อเนื่อง 

3) การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

4) การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

5) การพัฒนาศูนย์กลางการเงิน 

6) การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี 

7) การพัฒนาเมืองใหม่ ฉะเชิงเทรา-พัทยา-ระยอง 

8) การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่