บริการ
TH
EN
TH
CN
ความสำเร็จ

"เดินหน้าภารกิจส่งเสริมยกระดับชุมชนของประเทศ   ผนึกกำลังพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐ และ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในระดับชุมชนชนบท  ตลอดจนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในระดับชุมชนเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถและรายได้ของชุมชน มาแล้วกว่า 248 ชุมชน (C1 จำนวน 20 ชุมชน, C2 จำนวน 228 ชุมชน)"


ผลการดำเนินงาน

1. จำแนกตามพื้นที่การดำเนินการ


2. จำแนกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล


รายงานความสำเร็จ

รางวัลเกียรติยศ