บริการ
TH
EN
TH
CN

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อมูลพื้นฐาน (o1-o6)
การประชาสัมพันธ์ ( o7 )
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ( o8-o10 )
การดำเนินงาน ( o11-o13 )
การปฏิบัติงาน ( o14 )
การให้บริการ ( o15-o18 )
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ( o19-o22 )
การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o23-o26)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o27-o29)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (o30)
นโยบาย No Gift Policy (o31-o33)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (o34-o35)
แผนป้องกันการทุจริต ( o36-o38 )
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม (o39-o41)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (o42-o43)