บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
Please Selectสำนักงานเมืองอัจฉริยะ


     สำนักงานเมืองอัจฉริยะ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2560 มีภารกิจในการจัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการและการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

คำสั่งจัดตั้งสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานเมืองอัจฉริยะ


คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

(Click here for English version)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน


การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ     “เมืองอัจฉริยะ” หมายความว่า เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข  อย่างยั่งยืน การพัฒนาเมืองอัจฉริยะมีมิติการพัฒนาได้หลายด้าน มีมิติที่สำคัญ 7 ด้านคือ 1) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 2) การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 3) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 4) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 5) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 6) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 7) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)


ลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน

สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 

     เป็นเมืองที่มุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารจัดการ และติดตามเฝ้าระวัง สิ่งแวดล้อมและสภาวะแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดการน้ำ การดูแลสภาพอากาศ การเฝ้าระวังภัยพิบัติตลอดจนเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 

     เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มความสะดวก ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)

     เป็นเมืองที่มุ่งเน้นให้บริการที่อำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิต เช่น การบริการด้านสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ การเพิ่มความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเฝ้าระวังภัยจากอาชญากรรม ไปจนถึงการส่งเสริมให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดำรงชีวิตที่เหมาะสม

พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 

     เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาพลเมืองให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้นอกระบบ รวมถึงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายทางสังคม

พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)

     เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเมือง หรือใช้พลังงานทางเลือกอันเป็นพลังงานสะอาด (Renewable Energy) เช่น เชื้อเพลงชีวมวล ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และไฟฟ้าจากพลังงานอื่นๆ เป็นต้น

เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 

     เป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ สร้างให้เกิดความเชื่อมโยงและความร่วมมือทางธุรกิจ และประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจ (เช่น เมืองเกษตรอัจฉริยะ เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ เป็นต้น)

การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) 

     เป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทำให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้


องค์ประกอบของแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

     คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนนโยบายและการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับพื้นที่ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ขององค์ประกอบของแผนการพัฒนา ประกอบไปด้วย 5 เสาหลัก ดังนี้

(Click here for English version)

ช้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

(Click here for English version)


Load Moreการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ


     เมืองอัจฉริยะ: เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน


ขั้นตอนขอรับการส่งเสริมเป็นเมืองอัจฉริยะ

(Click here for English version)


ขั้นตอน

ขั้นตอนในการสมัครขอรับพิจารณาความเป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทย 4 ขั้นตอนคือ

 1. ส่งข้อเสนอโครงการ ที่ [email protected] หรือ สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย Smart City Thailand Office ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ เลขที่ 80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 2. รับรองสถานะเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

 3. เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะ

 4. ประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะ


คุณสมบัติผู้สมัคร

หน่วยงานที่ขอรับการพิจารณาความเป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1.  เป็นนิติบุคคล ได้แก่ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของ รัฐ ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะที่ยื่นข้อเสนอ
 2.  หรือเป็นนิติบุคคล ได้แก่ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น ของรัฐ ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะที่ยื่นข้อเสนอ ที่มีความร่วมมือกับ หน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนในประเทศไทยในการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
 3.  หรือเป็นนิติบุคคลภาคเอกชนที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ ที่ยื่นข้อเสนอ และประสงค์จะขอรับการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยโครงการเมืองอัจฉริยะของ หน่วยงานเอกชนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานทางปกครองในระเบียบบริหารราชการส่วน ภูมิภาค หรือระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว


เอกสารที่เกี่ยวข้อง 


สิทธิประโยชน์และเครื่องมือการส่งเสริม


สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

     มาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนพัฒนาทั้งพื้นที่ ระบบ และนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับการเป็นประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทกิจการ ได้แก่

 1. กิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (หมวด 7.31) กำหนดเงื่อนไขสำคัญ คือจะต้องเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ต้องจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่พร้อมรองรับระบบอัจฉริยะด้านต่างๆ จัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) และจะต้องลงทุนจัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะด้านอื่นๆ อีกอย่างน้อย 1 ด้าน จาก 6 ด้าน (Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Economy, Smart Governance, Smart Energy) ต้องมีระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลโดยมีการเชื่อมโยงหรือการให้ใช้งานข้อมูลในการบริหารจัดการและให้บริการในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

  ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี (จำกัดวงเงิน) และในกรณีที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 2. กิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ (หมวด 7.32) กำหนดเงื่อนไขสำคัญ คือ ต้องมีการบพัฒนา ติดตั้ง และให้บริการเมืองอัจฉริยะที่เหมาะสมในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านตามที่คณะกรรมการกำหนด เช่น Smart Environment, Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Economy, Smart Governance และ Smart Energy เป็นต้น โดยจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

  ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี (จำกัดวงเงิน) และหากตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล


สิทธิประโยชน์จากบีโอไอสำหรับเมืองอัจฉริยะ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

เครื่องมือการส่งเสริมของ depa


มาตรการส่งเสริม

 1. มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Manpower Fund)
 2. มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (Digital Transformation Fund for Community)

 3. มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup Fund)

 4. มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้ทุนศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Scholarship)

 5. มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือประกวดการสร้างความตระหนัก การจับคู่ธุรกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Event and Marketing Fund)

 6. มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเอภาคอุตสาหกรรม (Digital Transformation Fund)

 7. มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Research Development and Innovation Fund)

 8. มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (Digital Infrastructure Fund) สำหรับภาครัฐ

 9. มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (Digital Infrastructure Fund) สำหรับภาคเอกชน


Load Moreข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ


     เมืองที่ส่งข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะมายังสำนักงานเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งสิ้น 60 ข้อเสนอ ณ เดือน มิ.ย. 65 แบ่งเป็นข้อเสนอเมืองเดิม 55 เมือง เมืองใหม่ 5 เมือง มีเมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะจำนวน 15 เมือง (ข้อมูล ณ 28 ต.ค. 64) และเมืองที่เป็นเขตส่งเสริมจำนวน 45 เมือง

(Click here for English version)

เมืองอัจฉริยะ


     เมืองอัจฉริยะคือ เมืองที่ผ่านการรับรองตราสัญลักษณ์เป็นเมืองอัจฉริยะ จากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะและได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

(Click here for English version)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปข้อมูลแผนเมืองอัจฉริยะโดยคลิกที่รูปภาพของเมืองที่ต้องการ 
(Click here for English)

(Click here for English)

(Click here for English)

(Click here for English)ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

การใช้งานบนพื้นหลัง ความเข้มระดับต่างๆ


เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ


     เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ คือ เมืองที่มีความต้องการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ และได้จัดส่งข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะมายังสำนักงานเมืองอัจฉริยะแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะเพื่อประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะ


(Click here for English version)

(Click here for English version)

(Click here for English version)

(Click here for English version)

(Click here for English version)

Load Moreแบบฟอร์มติดตามความคืบหน้าตามแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

เมืองศรีตรัง (Sri-Trang City)

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม

ยะลาเมืองอัจฉริยะเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

ฉะเชิงเทรา เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน

แสนสุขสมาร์ตซิตี้

เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์

นครสวรรค์สมาร์ตซิตี้

ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

การพัฒนาเมืองเก่าอย่างชาญฉลาด (เชียงใหม่)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนสู่ชุมชน

เมืองอัจฉริยะย่านพระราม ๔

สามย่านสมาร์ทซิตี้

แม่เมาะเมืองน่าอยู่

ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ

เมืองอัจฉริยะมักกะสัน เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน


Load More


กิจกรรม The Smart City Ambassadors #2


รายชื่อพื้นที่/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ SCA#2 และสถานะการรับ Ambassador (ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565)

ลำดับที่
จังหวัดชื่อหน่วยงานสถานะความเป็นเมืองอัจฉริยะสถานะการสมัคร
เมืองอัจฉริยะเขตส่งเสริมฯอื่นๆ
1
ตากเทศบาลเมืองตาก
x

Open
2เชียงใหม่เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

xMatched
3เชียงใหม่เทศบาลตำบลบวกค้าง

xMatched
4พิษณุโลกเทศบาลนครพิษณุโลก
x

Matched
5ระยองเทศบาลนครระยอง
x

Open
6
เชียงรายเทศบาลตำบลแม่สาย

x
Open
7นราธิวาสเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

xOpen
8เพชรบูรณ์สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

x
Open
9ระยองเทศบาลตำบลบ้านฉาง
x
Open
10
สุราษฎร์ธานีอบจ.สุราษฎร์ธานี 
x

Open
11
ศรีสะเกษเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
x

Matched
12
ระยองเทศบาลตำบลมาบข่า
x

Open
13
ตรังสำนักงานจังหวัดตรัง
x


Open
14
นราธิวาสเทศบาลตำบลรือเสาะ

x
Open
15
นครปฐมเทศบาลเมืองสามพราน

x
Matched
16
ภูเก็ตเทศบาลเมืองป่าตอง

x
Open
17
ร้อยเอ็ดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

xOpen
18
นครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

xOpen
19
ลำพูนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

x
Matched
20เชียงรายเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

xMatched
21เชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

xOpen
22สกลนครสำนักงานจังหวัดสกลนคร

xOpen
23นครศรีธรรมราชเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
x
Matched
24เพชรบูรณ์เทศบาลเมืองหล่มสัก

xMatched
25ยะลาเทศบาลเมืองเบตง

xMatched
26สงขลาเทศบาลเมืองคอหงส์

xOpen
27ภูเก็ตเทศบาลนครภูเก็ตx

Open
28สิงห์บุรีสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี

xOpen
29เชียงใหม่
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

x
Open
30อุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลร่วมจิต


xMatched
31นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


xMatched
32มหาสารคาม
เทศบาลเมืองมหาสารคาม


xOpen
33สงขลา
เทศบาลเมืองสะเดา


xOpen
34เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


xOpen
35หนองคาย
องค์กรบริหารส่วนตำบลหินโงม

x
Open
36เชียงใหม่
เทศบาลเมืองแม่โจ้


xOpen
38เชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย

x
Open
39จันทบุรี
สำนักงานจังหวัด จันทบุรี

x
Open
40สตูล
สำนักงานจังหวัด สตูล

x
Open
41สุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครเกาะสมุย

x
Open
42น่าน
เทศบาลเมืองน่าน

x
Open
43กระบี่สำนักงานจังหวัดกระบี่

x
Open
44เชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
x
Pending
45ปัตตานี
เทศบาลเมืองปัตตานี

x
Pending
46นครสวรรค์
เทศบาลนครนครสวรรค์
x

Pending
47พะเยาสำนักงานจังหวัดพะเยา

xPending
48สงขลาเทศบาลตำบลจะนะ

xOpen
49ชลบุรีเทศบาลเมืองอ่างศิลา
x

Pending
50กาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลหนองกุงศรี


xOpen
51นครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์


xPending
52สุพรรณบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี


xOpen
53เชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


xMatched
54ฉะเชิงเทรา
เทศบาลตำบลเทพราช
x

Matched
55สงขลา
เทศบาลตำบลนาทวีนอก


xMatched
56สตูล
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน


xOpen
57พัทลุง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง


xMatched
58ภูเก็ตเทศบาลตำบลราไวย์


xOpen
59ฉะเชิงเทรา
สำนักงานเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา
x

Matched
60กาญจนบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่


xOpen
61พัทลุงสำนักงานจังหวัดพัทลุง


xMatched
62ยะลา
เทศบาลนครยะลา
x

Open
63ชลบุรีเทศบาลนครแหลมฉบัง


xMatched


ร่หมายเหตุ: Open = ยังไม่มี ambassador ประจำหน่วยงาน

Matched = มี ambassador ประจำหน่วยงานแล้ว

Pending = รอเอกสารหน่วยงาน

รายชื่อพื้นที่/หน่วยงานที่แสดงนี้ จะมีเพิ่มเติมจนถึงวันที่ 21 ก.ค. 2565


กิจกรรม สำหรับทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการพัฒนาพื้นที่เป็น Smart City

:

เปิดรับหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)

สำหรับทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการพัฒนาพื้นที่เป็น Smart City

สิทธิประโยชน์ สุด Exclusive หร้อมโอกาสมากมาย ห้ามพลาด !!!!!!

>>> Smart City Ambassador ประจำเมือง ช่วยคิด ช่วยทำ ช่วยขับเคลื่อน ตลอดระยะเวลาโครงการ 1 ปี

>>> ได้เข้าร่วม Boot Camp และกิจกรรมยกระดับพัฒนาทักษะการพัฒนาเมือง จากผู้เชี่ยวชาญและผู้นำเทคโนโลยีมากมาย

>>> Site Visit พื้นที่เมืองอัจฉริยะจริง

>>> ร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน หน่วยงานที่ส่งเอกสารครบสมบูรณ์ตามเงื่อนไขจะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการก่อน  

**ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายการพัฒนาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 1 จังหวัด กำหนดโควตาไม่เกิน 2 หน่วยงาน โดยเงื่อนไขนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติของหน่วยงานที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ

>>> หน่วยงานรัฐและเอกชน เจ้าของพื้นที่ที่ต้องการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ เช่น เทศบาล อบต สำนักงานจังหวัด นิติบุคคลที่ถือครองพื้นที่ ฯลฯ

>>> มีผู้นำเห็นความสำคัญและเข้าใจเรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

>>> มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยเฉพาะ

>>> มีความพร้อมจะรับบุคลากรเข้าร่วมงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

>>> มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมหลักสูตร The Fundamentals of Smart City ของ สศด. (สามารถเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/depa-csco)

หน่วยงานที่สนใจ กรอกแบบฟอร์มและส่งเอกสารการออนไลน์ ได้ที่ >> https://forms.gle/GtpmcKDCWsVsp3Zp9

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร >> https://bit.ly/เอกสารSmartCityAmbassador2

Clip ประมวลภาพกิจกรรม SCA1 >> bit.ly/SCA1_VDO

UPDATE รายชื่อหน่วยงานได้เข้าร่วมโครงการทาง website: www.smartcitythailand.or.th

สอบถามเพิ่มเติม >> 089-711-7057 (ทมะ), 090-978-2142 (ศิริพร)

ข้อมูลเกณฑ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ >> https://www.depa.or.th/th/smart-city-plan


กิจกรรมสำหรับคนรักบ้านเกิด

  

คนรักบ้านเกิด เตรียมพร้อม... เราต้องการคุณ  !!??

มาร่วมพัฒนาเมืองน่าอยู่ Smart City กัน จุก ๆ จัดปั๊ยยย 150 คน 150 เมือง ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ตามเสียงเรียกร้อง

ผู้สนใจ >> สมัครเข้าร่วมโครงการ The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)

ส่งเอกสารการสมัคร และ Clip VDO (ไม่เกิน 3 นาที) ได้ที่ >>> https://forms.gle/GtpmcKDCWsVsp3Zp9

ประกาศรับสมัคร >> https://bit.ly/เอกสารSmartCityAmbassador2

สิทธิประโยชน์ เบื้องต้น

>>> รับเงินเดือน 17,000 บาท 1 ปี

>>> ร่วมกิจกรรม Smart City Ambassador Boot Camp ยกระดับทักษะพัฒนา Smart City สุดเข้มข้น เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่

>>> ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมโอกาสร่วมงานกับเมืองและผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเมือง

Clip ประมวลภาพกิจกรรม SCA1 >> bit.ly/SCA1_VDO

ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 1 เมษายน – 21 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติม >> 089-711-7057 (ทมะ), 090-978-2142 (ศิริพร)

Load Moreกิจกรรม Boot Camp


     The Smart City Ambassadors โครงการที่เฟ้นหาคนรุ่นใหม่ มีใจอยากพัฒนาภูมิลำเนา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยได้มีการคัดเลือกคนรุ่นใหม่รักบ้านเกิด จำนวน 30 คน จากเมืองในเขตส่งเสริมและเมืองที่มีความสนใจจะยื่นขอเป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อเข้าร่วมโครงการ รวม 30 เมือง ใน 26 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและยกระดับทักษะสำคัญจำเป็นด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะพร้อมตัวแทนหน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง หรือกัปตัน เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เป็นระยะเวลารวมตลอดโครงการ 12 เดือน

     Smart City Ambassadors ทั้ง 30 คน พร้อมกัปตัน จะได้ร่วมกันทำกิจกรรม ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และทักษะจากวิทยากรชั้นนำ และตัวจริงในวงการการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ใน Smart City Boot Camp พร้อมได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่  และได้รับประกาศนียบัตรเมื่อจบโครงการ นอกจากนี้เหล่า Ambassadors ทั้ง 30 คนนี้ ยังมีโอกาสได้เสนอแนวคิดเพื่ิอร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในถิ่นฐานบ้านเกิดของพวกเขา พร้อมโอกาสการร่วมงานกับเมืองและผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเมืองในระยะยาว แถมยังมีค่าตอบแทนรายเดือน ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่เข้าร่วมโครงการ คาดหวังว่าโครงการนี้เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำงานด้านการพัฒนาเมืองต่อไป 

แผนการดำเนินกิจกรรม


หลักสูตร


ตารางเรียน

หมายเหตุ: กิจกรรมออฟไลน์ถูกเลื่อนออกไปเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 28 ก.ย. 2564 


ทำเนียบเด็ก 30 คนกิจกรรม Smart City Ambassador Boot Camp 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2565

ภาพกิจกรรม


ตารางกิจกรรม

คู่มือกิจกรรม

Load More


โครงการ depa Smart Living Solution

depa ชวนเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะและเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ร่วมกับเอกชน พัฒนาโครงการความร่วมมือในรูปแบบ PPP ภายใต้ โครงการ "depa Smart Living Solution"

ครั้งแรกในการสร้างช่องทางการ matching ระหว่างเมืองและเอกชนผู้ให้บริการด้านดิจิทัล เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการและขอรับเงินสนับสนุนจากดีป้า โดยมีมูลค่าการสนับสนุนรวมกว่า 6 ล้านบาท พร้อมโอกาสลุ้นรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก Partners ได้แก่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ NT Mastercard Siemens SCG

โครงการ depa Smart Living Solutions มีวัตถุประสงค์เพื่อจับคู่ความต้องการในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคหน่วยงาน ท้องถิ่น และภูมิภาค กับภาคเอกชนที่มีความพร้อมในการร่วมมือเพื่อ บริการเมืองอัจฉริยะในรูปแบบรัฐร่วมเอกชน หรือ PPP และกระตุ้นให้เกิดการร่วมทุนฯ เพื่อให้เกิดต้นแบบการให้บริการเมืองอัจฉริยะของหน่วยงานท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดและขยายผลได้ในอนาคต ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเกิดความร่วมมือในการพัฒนาบริการเมืองอัจฉริยะที่เป็นรูปธรรม พร้อมกับการยกระดับองค์ความรู้ สร้างความตระหนัก และเตรียมความพร้อมให้เมือง และภาคเอกชน ให้สามารถดำเนินโครงการเพื่อบริการเมืองอัจฉริยะได้อย่างยั่งยืน

สำหรับภาคเอกชนที่สนใจ ลงทะเบียนเป็น depa digital provider และ เมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะของดีป้า สำหรับเมืองหรือภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครผ่านแพลตฟอร์ม Eventpass ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 17 มิถุนายน 2565

ขั้นตอนการสมัครโครงการ (เอกสารรายละเอียดการสมัคร)

Link สมัครเข้าร่วมโครงการ

สำหรับภาคเอกชน (DP) evpss.co/dpregister

สำหรับเมือง evpss.co/depasmartcity2022

เอกสารประกอบโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารและรับฟังคลิปย้อนหลังรายละเอียดโครงการได้ที่ https://bit.ly/3FGYf4s

ส่งข้อเสนอโครงการที่ [email protected] ได้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน

คุณพรชัย 096-327-6429


Load Moreแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง


     แพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) เป็นการผสานกันระหว่างเทคโนโลยีกับบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูล ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและนำไปสู่การวิเคราะห์คุณภาพการพัฒนาและให้บริการของเมืองที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเมืองอัจฉริยะที่มองความต้องการและปัญหาของประชาชนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนเมืองที่ยั่งยืน  การพัฒนาของแต่ละเมืองมีแนวทางที่หลากหลายทั้งด้านประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่วนใหญ่แต่ละด้านมีการพัฒนาระบบให้บริการแก่ประชาชนที่แยกจากกัน และมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ทำให้ข้อมูลของเมืองที่เกิดจากบริการต่างๆ เหล่านี้กระจัดกระจายกันอยู่และไม่ได้ถูกนำมาบูรณาการเพื่อต่อยอดการพัฒนาอย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ปริมาณขยะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวและการปริมาณของนักท่องเที่ยวก็ส่งผลถึงปัญหาขยะที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน อีกทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจจากท่องเที่ยวและการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสังคมด้วย ถือเป็นผลกระทบที่สัมพันธ์กันอย่างเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นแล้วการวางแผนและติดตามการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพของเมืองจำเป็นต้องมีการบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายด้าน ซึ่งจะช่วยให้เมืองตอบสนองต่อความต้องการอย่างต่อเนื่องและสามารถส่งมอบบริการที่ดีขึ้น ตอบสนองต่อวิกฤตต่างๆ ได้้รวดเร็วยิ่งขึ้น  เมืองอัจฉริยะต่างๆ ทั่วโลกจึงมีการพัฒนา CDP ขึ้นเป็นศูนย์การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของเมือง รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงความสอดคล้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลนำไปสู่ข้อมูลที่มีคุณภาพดีขึ้น นำไปสู่วัฒนธรรมที่ดีขึ้นของการแบ่งปันข้อมูล และทำให้ประชาชนได้้รับทราบข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยได้กำหนดให้การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองเป็นหนึ่งองค์ประกอบหลักของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในทุกๆ เมือง


“แพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) คือ แหล่งรวบรวมข้อมูลดิจิทัล ที่รองรับการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในเมือง อย่างเป็นระบบ พร้อมใช้ ปลอดภัย และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดกับเมือง”


     เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกรอบโครงสร้างของ CDP และสามารถนำไปพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมในทิศทางเดียวกัน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) หรือ depa (ดีป้า) ได้จัดทำกรอบการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง พร้อมกับพัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยข้อมูล ซึ่งประยุกต์ใช้กรอบฯ ดังกล่าว ทุกท่านสามารถเข้าชมข้อมูลและการใช้งาน และดาวน์โหลดข้อมูลเปิดของเมืองต่างๆ ได้ที่ www.citydata.in.th


กรอบการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform Framework)


     กรอบการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform Development Framework) ได้ถูกจัดทำและนำเสนอภาพรวมให้เห็นว่า CDP นั้นคืออะไร และมีประโยชน์กับเมืองอย่างไร ผ่านตัวอย่างจริงในหลาย ๆ เมืองทั่วโลก นำมาสรุปยกตัวอย่างและขั้นตอนการพัฒนา CDP แต่ละส่วนประกอบ ตั้งแต่นโยบาย การบริหารจัดการ ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคนิค จนไปถึงเรื่องของข้อกำหนดและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและนำไปดำเนินการจริงได้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเมืองต่อไป


     ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร กรอบการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform Development Framework) และเอกสารอื่นๆ ได้ที่  https://www.citydata.in.th/เอกสารเผยแพร่/ 

Load Moreข่าวประชาสัมพันธ์

[11-06-2022] ขยายเวลารับสมัครโครงการ Smart City Ambassadors #2 คนรุ่นใหม่สู่นักดิจิทัลพัฒนาเมือง รุ่นที่ 2

[08-04-2022] เปิดตัวโครงการ depa Smart Living Solution ระหว่าง depa และหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน


[24-12-2021]  บิ๊กป้อมมอบ "ตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย" แก่ 15 เมืองแรกของไทย มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตั้งเป้าขยายเมืองอัจฉริยะเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

เมืองอัจฉริยะคลองผดุงกรุงเกษม (กรุงเทพมหานคร) 

เมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4 (กรุงเทพมหานคร)

สามย่านสมาร์ทซิตี้ (กรุงเทพมหานคร)

เมืองอัจฉริยะมักกะสันฯ (กรุงเทพมหานคร)

แสนสุขสมาร์ตซิตี้ (จังหวัดชลบุรี)

เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ (จังหวัดระยอง)

ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ (จังหวัดภูเก็ต)

เมืองศรีตรัง (จังหวัดตรัง)

ยะลาเมืองอัจฉริยะฯ (จังหวัดยะลา)

ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ (จังหวัดขอนแก่น)

การพัฒนาเมืองเก่าอย่างชาญฉลาด (จังหวัดเชียงใหม่)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ
ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนสู่ชุมชน (จังหวัดเชียงใหม่)

นครสวรรค์สมาร์ตซิตี้ (จังหวัดนครสวรรค์)

แม่เมาะเมืองน่าอยู่ (จังหวัดลำปาง)[Update] 

Smart City Thailand Office - Home | Facebook การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ


[23-09-2021] รมว.ดีอีเอส นำประชุมขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ไฟเขียวเพิ่ม 10 พื้นที่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

[30-06-2021] “ดีป้า” เดินหน้าพิจารณา 4 ข้อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

[06-05-2021] รมว.ดีอีเอส นั่งหัวโต๊ะประชุมขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ พร้อมเห็นชอบ นำร่อง 5 เมืองอัจฉริยะน่าอยู่The Smart City Ambassadors Bootcamp#1

[01-03-2022] กิจกรรม Smart City Ambassador Boot Camp ค่ายพัฒนาเมืองอัจฉริยะสุดเข้มข้น

[16-07-2021] กิจกรรม BOOT CAMP ในหัวข้อ "คนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย" และ "การจัดการจราจรอัจฉริยะ"

[14-07-2021] กิจกรรม BOOT CAMP ในหัวข้อ "เมืองอัจฉริยะรอบโลก" และ "การทำแผนพัฒนาเมือง"

[13-07-2021] กิจกรรม BOOT CAMP ในหัวข้อ “ดีป้า มีเครื่องมือ อะไรบ้าง?”

[09-07-2021] เริ่มแล้วกิจกรรมอบรม BOOT CAMP ออนไลน์ โครงการนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ The Smart City Ambassadors 

[02-07-2021] เปิดตัว 30 คนรักบ้านเกิด “นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ The Smart City Ambassadors” 

[16-06-2021] ขอแสดงความยินดีกับ 30 คนรักบ้านเกิด ที่จะได้เข้าร่วมโครงการ The Smart City Ambassadors กับดีป้าเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่

[08-06-2021] พร้อมกันหรือยัง!!! สำหรับการ Audition โครงการ The Smart city Ambassadors ทั้ง 77 ท่าน

Load Moreประกาศและคำสั่ง

การรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

การประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

คำสั่งจัดตั้งสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานเมืองอัจฉริยะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน

ประกาศการมอบตราสัญญาลักษณ์ฯ 1_2564

ประกาศการมอบตราสัญญาลักษณ์ฯ 2_2564

คู่มือและแบบฟอร์ม

คู่มือเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (ส.ค. 2564)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (มิ.ย. 2564)

คู่มือการใช้ตราสัญญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

การใช้งานบนพื้นหลัง ความเข้มระดับต่างๆ

เมืองอัจฉะริยะประเทศไทย

ภาคกลาง

1 คลองผดุงกรุงเกษม (กรุงเทพมหานคร)

2 เมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4 (กรุงเทพมหานคร)

3 สามย่านสมาร์ทซิตี้ (กรุงเทพมหานคร)

4 เมืองอัจฉริยะมักกะสันฯ (กรุงเทพมหานคร)

ภาคตะวันออก

5 ฉะเชิงเทรา เมืองน่าอยู่ฯ (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

6 แสนสุขสมาร์ตซิตี้ (จังหวัดชลบุรี)

7 เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ (จังหวัดระยอง)

ภาคใต้

8 ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ (จังหวัดภูเก็ต)

9 เมืองศรีตรัง (จังหวัดตรัง)

10 ยะลาเมืองอัจฉริยะฯ (จังหวัดยะลา)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ (จังหวัดขอนแก่น)

ภาคเหนือ

12 การพัฒนาเมืองเก่าอย่างชาญฉลาด (จังหวัดเชียงใหม่)

13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนสู่ชุมชน  (จังหวัดเชียงใหม่)

14 นครสวรรค์สมาร์ตซิตี้ (จังหวัดนครสวรรค์)

15 แม่เมาะเมืองน่าอยู่  (จังหวัดลำปาง)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์จากบีโอไอสำหรับเมืองอัจฉริยะ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

มาตรการส่งเสริมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Manpower Fund)

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (Digital Transformation Fund for Community)

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup Fund)

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้ทุนศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Scholarship)

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือประกวดการสร้างความตระหนัก การจับคู่ธุรกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Event and Marketing Fund)

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเอภาคอุตสาหกรรม (Digital Transformation Fund)

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Research Development and Innovation Fund)

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (Digital Infrastructure Fund) สำหรับภาครัฐ

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (Digital Infrastructure Fund) สำหรับภาคเอกชน

เอกสารเผยแพร่ อื่นๆ 

คู่มือเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

Press Thailand Smart City Week 2020 (SCW2020) EN

Press Thailand Smart City Week 2020 (SCW2020) TH

Smart City Primer - Selected ASEAN Experiences : Insight from the 2021 YSEALI Smart Cities Regional Workshop

Load MoreCity at the Next Level: ยกระดับทักษะ เปิดโอกาสสู่อาชีพและสร้างรายได้ ไปกับเมืองในยุคดิจิทัล

โครงการ City at the Next Level: ยกระดับทักษะ เปิดโอกาสสู่อาชีพและสร้างรายได้ ไปกับเมืองในยุคดิจิทัล

เพื่อพัฒนาชุดความรู้และเทคนิคการใช้ดิจิทัลที่จะเพิ่มทักษะสำคัญในยุคใหม่ และโอกาสของการสร้างรายได้ ให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงทุกที่ ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมได้ประกาศนียบัตร และสามารถใช้ลงทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพลเมืองอัจฉริยะ ให้คุณอยู่อย่างทันสมัย ในเมืองอัจฉริยะ

พร้อมลงทะเบียนลุ้นรับรางวัล การเป็นพลเมืองอัจฉริยะ (ทุกต้นเดือน มี.ค., ก.ค. และ พ.ย.) <<< เน้นๆ

เป้าหมาย

 1. มีวิธีการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพให้กับประกอบธุรกิจที่ตอบโจทย์การพัฒนาเมือง
 2. สามารถนำความรู้ด้านการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล มาวางแผนต่อยอกธุรกิจ การขาย เพิ่มรายได้ขับเคลื่อนกสนเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง
 3. มีส่วนร่วมในการเพิ่มจำนวนพลเมืองอัจฉริยะให้กับเมือง

เทคนิคความรู้ 4 กลุ่ม

 1. การออกแบบเชิงความคิด ของคนเมืองสมาร์ต คิดอย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ พื้นฐานสู่ความเป็นคนเมืองสมาร์ต
 2. เปิดร้านในเมืองสมาร์ต ให้คุณพร้อมเป็นเจ้าของบนโลกออนไลน์อย่างเต็มตัว
 3. ความสำเร็จด้วยข้อมูล การจัดการข้อมูลอย่างสมาร์ตก้าวไปกับโลกที่ขับเคลื่อน
 4. อยู่เมืองสมาร์ตคอนเทนต์ต้องปัง เมื่อคอนเทนต์มีความสำคัญเราต้องสร้างให้ฟังในยุคใหม่

4 ขั้นตอนการสมัคร

 1. ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ https://www.phonlamuangdee.com/smartcity
 2. ขอรับประกาศนียบัตร
 3. ลงทะเบียนพลเมืองอัจฉริยะ ที่ bit.ly/พลเมืองอัจฉริยะ
 4. ลุ้นรับรางวัล ประกาศผลที่ Facebook: https://www.facebook.com/SmartCityThailandOffice/


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่นี่ https://www.depa.or.th/th/smart-city-plan หรือ https://www.facebook.com/SmartCityThailandOffice/

หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ CSCOหลักสูตร Smart City จากสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ที่จะช่วยสร้างคุณให้เป็นผู้นำเมืองอัจฉริยะ

คอร์สออนไลน์ที่เป็นพื้นฐานองค์ความรู้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำหรับคนทั่วไปที่ต้องการเข้าใจความรู้พื้นฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักสูตรผู้นำเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ Chief Smart City Officers: CSCO

คอร์สนี้ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้

 1. Introduction of Smart City Thailand
 2. Smart Cities: Urban Infrastructure Plan for Smart City Development
 3. Smart Cities: City Data Platform, Big Data, IoT, and IoC
 4. Smart City, Technology and You
 5. Citizens at the Center: A Practical Approach to Building a Smart City
 6. Smart Cities: Development Economics and Financial feasibility for Smart City Project


หลังจากผ่านการอบรมครบทุกองค์ประกอบ และผ่านแบบทดสอบตามหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตร

เว็บไซต์ click เพื่อเข้าเรียนหลักสูตร

SCW2020

Thailand Smart City Week 2020 (SCW2020) – Thailand’s festival of smart city where city leaders meet technological movers and shakers to exchange and transform the next generation of smart cities 

เว็บไซต์   คลิก  Load More