บริการ
TH
EN
TH
CN
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
Please Select

สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup Institute) เป็นสถาบันมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นครบวงจรภายใต้กำกับการดูแลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startups) ให้เป็นตัวจักรสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และเศรษฐกิจฐานผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Economy) สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นมุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เหมาะสม เพื่อให้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและสามารถสร้างโอกาสทั้งในตลาดในประเทศและตลาดโลก ภารกิจที่สำคัญของสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ประกอบด้วย

 • การพัฒนามาตรการส่งเสริมและสนับสนุน สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน และฐานองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
 • การพัฒนาเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ ขยายโอกาสทางด้านการตลาด และขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนให้แก่วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
 • ส่งเสริมการขยายธุรกิจของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นออกสู่ตลาดต่างประเทศ และสร้างความรับรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไทยในเวทีนานาชาติ
 • ศึกษาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขและปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับการเติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมให้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ และตลาดภาครัฐ
 • ส่งเสริมให้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital transformation)
 • สนับสนุนการพัฒนากำลังคน เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ
 • ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นของภูมิภาค
Load More

สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นมีพันธกิจในการส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงลึก (Deep digital technology) เพื่อสร้างศักยภาพและเพิ่มจำนวนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่ได้รับการต่อยอดทางธุรกิจและต่อยอดการลงุทน (Deal flow) และเกิดวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

Load More
 1. การพัฒนาเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะ/หน่วยเร่งการเติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นอย่างเป็นระบบด้วยการใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ตั้งแต่ในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นชั้นนำของประเทศ เช่น AIS The Startup, Dtac Accelerator, True Incube, Hubba, Techsauce, Rise Accelerator เป็นต้น
 2. การพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นระยะ Idea Stage ซึ่งดำเนินการสนับสนุนนักศึกษาหรือบุคคลธรรมดาในการจัดทำแผนงานเบื้องต้นระดับแปลงความคิดสู่การเริ่มต้นธุรกิจวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น โดยได้ดำเนินการสนับสนุนไปทั้งสิ้นรวม 400 ไอเดีย ผ่านการดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 3. การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในระยะการก่อตั้งธุรกิจ (Early Stage) ซึ่งดำเนินการส่งเสริมบุคคลธรรมดา หรือกิจการที่จดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้วไม่เกิน 3 ปี ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจในสาขาต่างๆ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไปแล้วทั้งสิ้น 29 ราย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 4. การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในระยะเติบโต (Growth Stage) ซึ่งดำเนินการส่งเสริมกิจการที่จดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้วไม่เกิน 5 ปี ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ สำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด (Scalable) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไปแล้วทั้งสิ้น 14 ราย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

 5. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในระยะเริ่มทำธุรกิจ หรือกลุ่มที่ได้ดำเนินธุรกิจมาแล้วระยะหนึ่งแต่ประสบปัญหาในการเติบโต โดยมุ่งเน้นสนับสนุนบุคคลธรรมดาหรือกิจการที่มีรูปแบบธุรกิจที่ Repeatable หรือ ทำซ้ำได้ และ Scalable หรือ สามารถขยายหรือเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ ให้มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น และสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ผ่านโครงการ JumpStart โดยมีพี่เลี้ยงที่เป็นวิสาหกิจเริ่มต้นรุ่นพี่กว่า 30 ราย ที่พร้อมให้คำแนะนำและความช่วยเหลือตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ของโครงการ และมี Thailand Tech Startup Association (สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่) เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ในปี 2019 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 300 ราย โดยทางโครงการได้คัดเลือกผู้สมัครทั้งสิ้่น 150 ราย ในการเข้าร่วมโครงการ

 6. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น โดยได้มีการพัฒนากลไกลการทดสอบรูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Regulatory Sandbox) สนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นทดสอบผลิตภัณฑ์ แนวคิดทางธุรกิจ และนวัตกรรมดิจิทัลใหม่ ๆ โดยในเบื้องต้นมุ่งเป้าไปในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ด้วยมาตรการผ่อนคลายทางกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน ซึ่งทำให้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นสามารถลดระยะเวลาในการเข้าสู่ตลาดด้วยต้นทุนที่ต่ำลง สามารถทดสอบความสามารถในการมีชีวิตอยู่และเจริญเติบโตได้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรมนั้น ๆ จากสภาพแวดล้อมจริง รวมถึงทำให้เกิดการสร้างกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมอย่างมีพลวัต นอกจากนี้ยังมีการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของอุตสาหกรรมดิจิทัล หรือ “Smart VISA” โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็น หน่วยงานรัฐที่สำคัญในการรับรองคุณสมบัติผู้ที่ประสงค์ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้อุตสาหกรรมดิจิทัล

 7. การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในประเทศไทย โดยการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจดิจิทิลเริ่มต้นไทย-จีน ซึ่งเป็นโครงการที่ depa ร่วมกับ TusStar หน่วยบ่มเพาะธุรกิจขนาดใหญ่ในเครือบริษัท TusHolding ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการสร้างและพัฒนา “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไทย-จีน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ Startup ไทยและจีนให้เติบโต สามารถแข่งขันและขยายธุรกิจออกสู่ภูมิภาคและทั่วโลกได้ และเป็นการดึงดูดให้ Startup จากในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CLMVT ใช้ไทยเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ

 8. การสร้างระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น เพื่อให้ประเทศไทยมีกลไกในการส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในทุกระยะการเติบโต โดยเฉพาะการเติบโตไปยังต่างประเทศ การสร้าง Global Mindset ให้กับวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นตลอดจนการส่งเสริมการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ สถาบันฯ จึงได้พัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานชั้นนำด้านการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นทั้งในและต่างประเทศ เช่น Station F ประเทศฝรั่งเศส Business Finland ประเทศฟินแลนด์ ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

Load More
Load More

Startup:
Koh Cloud (บริษัท เกาะไลฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด)
รายละเอียด:
API เดียวสำหรับทุกการจองตั๋ว : เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ, เรือเฟอร์รี่
เว็บไซต์:
http://cloud.kohlife.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
081-820-6329
คุณตฤณ นิลกรณ์Startup:
Mindset Maker (บริษัท มายด์เซ็ทเมคเกอร์ จำกัด)
รายละเอียด:
เครื่องมือดิจิตัลสำหรับครู และผู้บริหารสถาบันการศึกษาในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในห้องเรียนและโรงเรียน ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
เว็บไซต์:
https://www.mindsetmaker.co/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
092-392-4451
คุณอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์

Startup:
Foodie (บริษัท คลาวด์ คิทเช่น จำกัด)
รายละเอียด:
Foodie เป็นแพลตฟอร์มสำหรับช่วยให้ร้านอาหารมีช่องทางการขายออนไลน์และออฟไลน์ได้ในราคาประหยัดเมื่อเทียบกับความสามารถที่มีในแฟลตฟอร์มของ Foodie ที่ให้ร้านอาหารสามารถเพิ่มช่องทางการขายและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและดูแลลูกค้าของตัวเองได้โดยตรง บริการ Foodie เป็บบริการที่ครบวงจรแต่อยู่ในแฟลตฟอร์มเดียว ตั้งแต่ให้ลูกค้าสั่งซื้อ ชำระเงินได้หลายช่องทาง ส่งคำสั่งซื้อให้ทางร้าน จัดการเรื่องขนส่งจนอาหารไปถึงลูกค้าปลายทางได้อย่างง่ายดายในระบบ
เว็บไซต์:
https://www.foodie24x7.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
084-699-9207
คุณธัญลักษณ์ บุศยพงศ์ชัย

Startup:
Daywork (บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด)
รายละเอียด:
"Daywork เป็นบริการจัดหาคนทำงาน/พนักงาน พาร์ทไทม์ให้กับบริษัท ห้างร้าน รวมถึงออแกไนซ์ต่างๆที่ต้อง การกำลังคนเข้าไปช่วยงาน โดยเน้นไปที่รูปแบบการทำ งานพาร์ทไทม์สำหรับผู้ที่ต้องการฝากหาพนักงานกับ Daywork เราให้บริการจัดหาคนแบบ One Stop Service ตั้งแต่จัดหาคน คัดกรองเบื้องต้น เทรนงาน ตรวจสอบการทำงานไป จนถึงขั้นตอนการชำระเงินให้กับพนักงานแทนคุณลูกค้าเรายังเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยหางานพาร์ทไทม์ให้กับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงบุคคลทั่วไป ทำรายการง่าย ๆ ผ่าน Application Daywork"
เว็บไซต์:
www.daywork.co/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
0891340959
คุณศศิวิมล เสียงแจ้ว

Startup:
Kulap (บริษัท ซาโตชิ จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) โดยนับเป็นผู้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ (Decentralized exchange) รายแรกที่ประกอบธุรกิจอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการ อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการได้
เว็บไซต์:
https://www.kulap.io/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
097-134-2090
คุณวลัยรัตน์ ฮาบละคร

Startup:
ENRES (บริษัท เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ จำกัด)
รายละเอียด:
การบริหารจัดการอาคารและโรงงานประกอบไปด้วยหลายระบบ เพื่อต่อยอดการบริหารจัดการอาคารและโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ENRES นำเอาเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เชื่อมต่อกับเซนเซอร์และระบบควบคุม เพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย และนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประมวลผลข้อมูลจำนวนมากที่ได้รับมากจากเซนเซอร์ทั้งหมดเพื่อให้สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถติดตามผลของการควบคุมและผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริงได้ ซึ่งจะทำให้สามารถลดการใช้พลังงานได้มากขึ้น และสามารถตอบโจทย์ Smart City ในการทำการควบคุมระบบไฟฟ้าของในเขตหรือเมือง เพื่อทำการลดพีคและปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้งเมืองลงได้
เว็บไซต์:
https://www.enres.co/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
080-995-5304
คุณอัจฉรา จันสุดชา

Startup:
Haupcar (บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด)
รายละเอียด:
ฮ้อปคาร์ เป็น start-up ที่ทำระบบ car-sharing รายแรกของประเทศไทย โดยสามารถจองรถ เปิดและล๊อครถ ผ่านแอปพลิเคชันได้ 24 ชั่วโมง และสามารถใช้งานรายชั่วโมงโดยไม่ต้องจ่ายรายวัน
เว็บไซต์:
http://www.haupcar.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
091-860-3837
คุณกฤษฏิ์ วิชัยวัฒนาพาณิชย์

Startup:
Thaihand Massage (บริษัท ไทยแฮนด์ มาสสาจ จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มช่วยให้เจ้าของกิจการร้านนวดและสปาบริหารจัดการข้อมูลภายในร้านได้อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลด้านการบริการ และข้อมูลบุคลากร ที่จะถูกนำเสนออยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบตามเวลาจริง (real time)
เว็บไซต์:
http://www.thaihandmassage.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
099-989-3554
คุณชนมฯปิติ พรรุ่งโรจน์

Startup:
Fellowie (บริษัท เฟโลวี จำกัด)
รายละเอียด:
เฟโลวี ตลาดงานออไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอล เราได้รวบรวมผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทางที่จะมาช่วยคุณแก้ปัญหาและข้อสงสัยเหล่านี้ให้หมดไป โดยเฟโลวี จะอำนวยความสะดวกให้ตั้งแต่ ระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการของคุณ ระบบจองเวลาที่คุณสามารถเลือกเวลาใช้บริการเมื่อใดก็ได้ ระบบชำระเงินที่การันตีว่าคุณจะไม่โดนโกงแน่นอน 100% คุณสามารถรับบริการผ่านระบบวิดีโอคอลบนเฟโลวีได้เลย โดยระบบวิดีโอคอลบนเฟโลวียังสามารถแชร์หน้าจอหรือมีกระดานเสมือนสำหรับวาดเขียนระหว่างใช้บริการอีกด้วย สำหรับคนที่มีความสามารถ คุณสามารถนำความสามารถมาสร้างรายได้ สร้างชื่อเสียง บนเฟโลวีได้ โดยเราอำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการตั้งแต่ มีพื้นที่สำหรับโปรโมทบริการของตนเอง ระบบจัดการตารางเวลาที่พร้อมให้บริการ ระบบกระเป๋าตังที่จะการันตีรายได้ 100% หลังจบการให้บริการ ระบบโปรไฟล์ที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับคุณ
เว็บไซต์:
https://fellowie.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
084-084-1184
คุณณพล เมฆาวุฒิกุล

Startup:
School Bright (บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
รายละเอียด:
School Bright คือแพลทฟอร์มบริหารสถานศึกษาดิจิตอลที่เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง โดยช่วยลดงานที่ซ้ำซ้อนของคุณครูได้มากถึง 90% ดังความเชื่อในเรื่องของการคืนครูให้นักเรียนและลดต้นทุนการบริหารจัดการได้มากถึง 30% โดยปัจจุบันมีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใช้งานมากกว่า 400 โรงเรียนทั่วประเทศ
เว็บไซต์:
https://schoolbright.co/
อีเมล:
[email protected], [email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
091-823-3139, 086-776-0840
คุณนรินทร์ คูรานา

Startup:
Radars Point (บริษัท ก่อ จำกัด)
รายละเอียด:
Radars Point เป็น Platform ที่ทำให้การซื้อสินค้าออนไลน์ เชื่อมโยงกับการลงทุน แบบ Micro Investment และ ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายผ่านการช้อปปิ้งกับร้านค้าดังในแอปพลิเคชัน Radars Point เมื่อ User ทำการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน แอปพลิเคชัน Radars Point จะได้รับ Point คืนและสามารถนำไป ลงทุนในแผนการลงทุนที่มีในแอปพลิเคชันได้
เว็บไซต์:
https://radarspoint.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
094-416-0707
คุณสมทรัพย์ สุริยาวรกุล

Startup:
Future Skill (บริษัท ไลค์ มี เอ๊กซ์ จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ทุกคอร์สไม่จำกัด ด้วยทักษะใหม่แกะกล่อง ในราคาสุดคุ้มค่าสำหรับคนที่อยากก้าวหน้า “การเรียนรู้ที่ดี ทักษะต้องใหม่ ทุกคนต้องเข้าถึงได้ และราคาไม่แพง” นี่เป็นแนวคิดที่ทำให้เราสร้าง FutureSkill ขึ้นมา เพราะเมื่อก่อนการหาความรู้ที่เราต้องการต้องแลกมาด้วยเงินราคาแพง แถมยังต้องเสียเวลาเดินทางเป็นวันๆ เราเชื่อว่า “เวลา” และ “คุณค่า” คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาตัวเองยุคนี้ ทำให้เกิด FutureSkill แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ทุกคอร์สไม่จำกัด ด้วยทักษะใหม่แกะกล่อง ในราคาสุดคุ้มค่าสำหรับคนที่อยากก้าวหน้า เราชื่อว่า ‘ทักษะ’ สามารถเปลี่ยนประเทศ รายได้ และคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ก้าวหน้าขึ้นได้
เว็บไซต์:
https:.//futureskill.co/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
090-994-9029
คุณโอชวิน จิรโสตติกุล

Startup:
Matchday (บริษัท แมทช์เดย์ ฮับ จำกัด)
รายละเอียด:
MATCHDAY เป็นแพลตฟอร์มบริหารและจองสนามกีฬา โดยด้านหนึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อบริหารสถานบริการแบบครบวงจร รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ อีกด้านหนึ่ง MATCHDAY เป็นแอพพลิเคชันเพื่อผู้เล่นหรือผู้ใช้งานสำหรับการค้นหาและจอง ได้ตรงตามวันและเวลาที่ต้องการ
แพลตฟอร์มของ MATCHDAY ทั้งสองด้านเชื่อมเข้าหาและบริหารงานกันผ่านระบบฐานข้อมูลที่มีหน้าที่เสมือนมันสมอง และยังมีระบบ Data Analytics เพื่อประมวลและจัดทำชุดข้อมูลให้สำหรับผู้ที่ต้องการ ซึ่งด้วยฐานข้อมูลสามารถนำไปสู่การใช้เพื่อการตลาดด้านกีฬาต่างๆที่ตรงเป้ามากขึ้น
เว็บไซต์:
http://www.matchday.co.th/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
093-555-2935
คุณสิรภพ ญาณวุฒิStartup:
Arincare (บริษัท อรินแคร์ จำกัด)
รายละเอียด:
Online Platform สำหรับร้านขายยาและเภสัชกรชุมชน ช่วยให้เภสัชกรและร้านขายยาทำงานง่าย เพิ่มยอดขาย ดูแลลูกค้าได้ดีขึ้น
เว็บไซต์:
https://www.arincare.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
064-226-6888
คุณอภิชาดา ผ่องบำรุงวงศ์
Startup:
Project Avalant (บริษัท มาร์เก็ตเอนี่แวร์ จำกัด)
รายละเอียด:
1 Ava Advisor - แพลตฟอร์มแนะนำการลงทุนสำหรับนักลงทุนในประเทศไทย
2 Avalon - แพลตฟอร์มบริหารลูกค้าสำหรับสถาบันการเงิน
3 Ava Alpha One - กองทุนบริหารโดยaiสำหรับนักลงทุนเสี่ยงต่ำ
4 Avantis Global - แพลตฟอร์มแนะนำการลงทุนสำหรับนักลงทุนทั่วโลก
5 Avantis Global War Room - แพลตฟอร์มแนะนำการลงทุนสำหรับนักลงทุนมืออาชีพ
6 Avalere Fund Advisor - แพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่งสำหรับนักลงทุนเสี่ยงต่ำ
7 Avalere Fund Assistant - แพลตฟอร์มแนะนำกองทุนพร้อมรายละเอียดสำหรับนักลงทุนในประเทศไทย
เว็บไซต์:
https://www.avaadvisory.hk/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
084-695-5321
คุณบรรณากร สมประเสริฐ

Startup:
บริษัท สมาร์ททราเวลโกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด (B2B Travel Gateway)
รายละเอียด:
เป็น ตัวกลาง สำหรับรับรายการจองตั๋วเพื่อเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว, ทริป, ขนส่ง, สินค้า และบริการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ API Online กับ B2B Travel Gateway เพื่อดึงสินค้าและบริการนำไปขายที่หน้าเวปหรือแอปพลิเคชั่น และถานที่ท่องเที่ยวสามารถนำสินค้าและบริการขึ้นมาวางในระบบของ B2B Travel Gateway ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงและรับคำสั่งจองตั๋วจากบริษัทตัวแทนทัวร์ (OTA) จากต่างประเทศได้อย่างกว้างขวางในที่เดียว
เว็บไซต์:
https://www.smarttravelglobal.com
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
089-159-9379
คุณณัฐวลัย เนียนขาว
Startup:
Bearcon School Bus (บริษัท แบร์คอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
รายละเอียด:
ระบบติดตามตัวเด็กนักเรียนทุกคนที่เดินทางมาโรงเรียน ทั้งจากรถโรงเรียนและเดินทางมาโรงเรียนเอง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลสุขภาพของเด็กจากนาฬิกา Bearcon Watch และทำการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเด็ก เปรียบเทียบพัฒนาการกับเด็กส่วนใหญ่ และรายงานให้กับผู้ปกครองและโรงเรียน
เว็บไซต์:
https://www.facebook.com/getbearcon/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
090-985-5588
คุณภลลกร พิมพ์สุวรรณ
Startup:
Beyond Training บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จํากัด
รายละเอียด:
บริการฝึกอบรมสำหรับองค์กร
เว็บไซต์:
https://www.beyondtraining.in.th/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
086-891-0624
คุณนพรัตน์ นุชนารถ
Startup:
NextStore (บริษัท บิซเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด)
รายละเอียด:
Platform ที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนาเอาเทคโนโลยี ดิจิทัล มาช่วยในการตรวจสอบขั้นตอนการผลิต กระบวนการทำงาน การวัดผลทำให้ผู้ประกอบการสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยระบบสามารถรองรับผู้ใช้งาน เช่น ผู้ตรวจสอบร้านค้า , ผู้จัดการโรงงาน/สาขา  และ เจ้าของร้านค้า/ผู้บริหาร
เว็บไซต์:
https://www.nextstore.cloud/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
098-562-4969
คุณอภินพ ศุภวารี
Startup:
Devcurate (บริษัท เดฟคิวเรท จำกัด)
รายละเอียด:
Devcurate คือจุดหมายปลายทางสูงสุดสำหรับองค์กรและบุคคลที่ต้องการทำงานเพื่อสร้างผลกระทบด้านบวกต่อสังคม ระบบอัจฉริยะของเราให้ข้อมูลเชิงลึกและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจ้างงานสูงสุด ควบคู่ไปกับการสร้างบุคคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานอย่างแท้จริง องค์กรจะได้พบกับผู้สมัครในอุดมคติ และผู้สมัครจะได้โอกาสค้นพบงานในฝันผ่านเครือข่ายทั่วโลกของเรา
เว็บไซต์:
https://www.devcurate.co/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
092-254-0095
คุณอานัส อาลี
Startup:
Drivemate (บริษัท ไดร์ฟเมท จำกัด)
รายละเอียด:
เว็บไซด์การแบ่งปันรถยนต์และสมัครเช่ารายเดือน
เว็บไซต์:
https://www.drivemate.asia/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
087-916-6665
คุณศิลป์รัฐ สุขวัฒนศิริ
Startup:
EATLAB Go-to Market (บริษัท อี๊ตแล็บ จำกัด)
รายละเอียด:
EATLAB เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยร้านอาหารในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มกำไรและรายรับสูงสุดให้กับร้าน โดยมีการนำเทคโนโลยี AI ที่ใช้กับตลาดทุน (financial market) มาพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยคิดเมนูใหม่ กำหนดราคา ออกแบบเมนู และวัดคุณภาพการบริการ เพื่อเพิ่มความสามารถของร้านอาหารในการตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เว็บไซต์:
https://www.eatlab.tech/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
098-998-8195
คุณกุลพัชร จวนเผ่า
Startup:
ebizkit (บริษัท ค็อบ เทคโนโลยี จำกัด)
รายละเอียด:
ตัวกลางในการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ระหว่างบุคคล
เว็บไซต์:
https://www.ebizkit.co/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
081-553-1559
คุณศักดิ์ศรัณย์ เมธีวัชรานนท์
Startup:
FIXZY (บริษัท ฟิกซิ จำกัด)
รายละเอียด:
FIXZY เป็นแอปพลิเคชันหาช่างและแม่บ้านรายแรกของประเทศไทย ที่จะช่วยเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบ้านให้เป็นเรื่องง่าย สะดวก ปลอดภัย และมีมาตรฐาน ด้วยช่างคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมแซม ย้ายและติดตั้ง บำรุงรักษา และการทำความสะอาด ครอบคลุมทั้งระบบน้ำ ระบบไฟ งานโครงสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า การบำรุงรักษา ล้างแอร์ บริการแม่บ้าน ทำสวน และบริการดูแลบ้านอื่นๆ แบบครบวงจร
เว็บไซต์:
https://www.fixzy.net
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
087-823-0356
คุณกัญญาวีร์ โฉมอินทรีย์
Startup:
Globish (บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด)
รายละเอียด:
เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่เน้นการเรียนเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ในการสื่อสารเท่านั้น อีกทั้งยังเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาเรียน อีกทั้งการเรียนการสอนนั้นยังใช้มาตรฐานการวัดระดับภาษาสากล CEFR ที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรับเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก และยังได้รับการรับรองจาก KOKOA EDUCATION STANDARD สถาบันประเมินคุณภาพและมาตรฐานด้านการศึกษาจากประเทศฟินแลนด์เป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย
เว็บไซต์:
https://www.globish.co.th/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
063-535-6512
คุณอัญชิษฐา สิทธิชัย
Startup:
ESPREE.IO (บริษัท เอสปรีดอทไอโอ จำกัด)
รายละเอียด:
ระบบบริหารจัดการธุรกรรมไร้เงินสดอิเล็กทรอนิกส์ ลดต้นทุนการบริหารจัดการและเปลี่ยนให้เป็นกำไรโดยอัตโนมัติ และยังมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามทุกความเป็นไปของธุรกิจให้เจ้าของกิจการสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น โดยเน้นให้บริการแก่กลุ่มธุรกิจเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเป็นอันดับแรก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของ COVID-19 อันเนื่องมาจากการสัมผัสเหรียญและธนบัตรซึ่งเป็นหนึ่งในพาหะสำคัญ
เว็บไซต์:
https://www.espree.io/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
081-372-7767
คุณชวกิจ สังข์จรูญ
Startup:
Everyday Doctor (บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด)
รายละเอียด:
Virtual Care Platform ที่ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพผ่านช่องทาง Teleconsult / Messaging โดยจะมีแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพ ให้คำปรึกษาทั้งในรูปแบบ Real Time และนัดหมายล่วงหน้า  โดยบุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ง่ายๆ ผ่าน LINE Application (ID : @everydaydoctor) พร้อมกันนี้เรายังรองรับลูกค้าองค์กรหรือโรงงานอีกด้วย พร้อมกันนี้เรายังพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลสำหรับสถานพยาบาล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการนัดหมายคนไข้ รับบัตรคิวและให้บริการ Teleconsult  ที่สามารถใช้งานเชื่อมโยงกับ LINE OA ปัจจุบันที่สถานพยาบาลใช้อยู่ได้ทันที ทำให้สถานพยาบาลมีระบบบริหารจัดการการ Teleconsult อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
เว็บไซต์:
https://www.everydaydoctor.asia/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
064-569-8292
คุณกฤษดา อารัมภวิโรจน์
Startup:
CloudCommerce (บริษัท คลาวด์คอมเมิรซ์ จำกัด)
รายละเอียด:
อีคอมเมิร์ซ และ โลจิสติกระหว่างประเทศ
เว็บไซต์:
https://www.cloudcommerce.co/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
081-900-7560
คุณวุฒินันท์ สังข์อ่อง
Startup:
Hybrid Aerator (บริษัท ยูบีเซฟ จำกัด)
รายละเอียด:
เครื่องเติมอากาศประหยัดพลังงาน แบบไฮบริดจ์ เพื่อลดการใช้พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสีย
เว็บไซต์:
https://www.hybridaerator.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
098-399-9396
คุณบุญฤทธิ์ สูญพ้นไร้
Startup:
IPADAY (บริษัท ไอโออะเดย์ จำกัด)
รายละเอียด:
บริษัท ไอโออะเดย์ เราทำอุปกรณ์ IoT ที่ทำการวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ และการแจ้งเตือนเมื่ออุบัติเหตุ พร้อมทั้งมีระบบบริหารจัดการผู้ให้บริการ และการช่วยเหลือชีวิต โดยใช้ A.I. สำหรับบริษัทประกันภัย, โรงพยาบาล และโลจิสติกส์
เว็บไซต์:
https://www.ioaday.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
091-010-5765
คุณณยดา นาครอบรู้
Startup:
Hotel Hub (บริษัท โฮเทล ฮับ จำกัด)
รายละเอียด:
ศูนย์รวมซัพพลายเออร์และบริการระบบจัดซื้อสำหรับโรงแรม
เว็บไซต์:
https://www.thailandhotelhub.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
086-946-6252
คุณแกน โอภาสกรกุล
Startup:
iTAX (บริษัท ไอแท็กซ์ อินคอเปอร์เรชั่น จำกัด)
รายละเอียด:
ระบบบริหารจัดการภาษี
เว็บไซต์:
https://www.itax.in.th/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
084-700-0750
คุณผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์
Startup:
Jordsabuy (บริษัท อินฟิไลท์ จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มสำหรับ ค้นหาและให้เช่าที่จอด ในรูปแบบ Website และ Mobile Application
เว็บไซต์:
https://www.jordsabuy.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
085-046-2787
คุณธนภูมิ สุกัญจนศิริ


Startup:
JuiceInnov8 (บริษัท จูซอินโนฟเอท จำกัด)
รายละเอียด:
JuiceInnov8 ใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biotechnology) ในการพัฒนาเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพด้วยการลดปริมาณแคลอรี่และน้ำตาลในน้ำผลไม้
เว็บไซต์:
https://www.juiceinnov8.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
083-630-6609
อภิชาดา ผ่องบำรุงวงศ์
Startup:
Kochii Esports Academy (บริษัท โคชิอิ ไทยแลนด์ จำกัด)
รายละเอียด:
Kochii Esports Academy แพลตฟอร์มออนไลน์ที่สอนทางด้านอีสปอร์ตโดยเฉพาะ โดยการสอนทั้งการพัฒนาฝีมือการเล่นเกมอีสปอร์ต และสอนทักษะการทำงานในอุตสาหกรรมอีสปอร์ตโดยเฉพาะ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอีสปอร์ตตัวจริง
เว็บไซต์:
https://www.kochii.me/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
081-905-9464
คุณธนโชติ เกียรติบรรจง
Startup:
KoMoMi (บริษัท โคโมมิ จำกัด)
รายละเอียด:
ระบบควบคุมการให้น้ำพืชอัจฉริยะ เป็นระบบการควบคุมการให้น้ำผ่าน Mobile Application โดยใช้เทคโนโลยี IoT และเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud โดยเกษตรกรสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้น้ำและลดอุณหภูมิในอากาศทั้งแบบโรงเรือนและแปลงเปิด ผ่าน Mobile Application โดยแนวทางในการรดน้ำทำได้ 3 กรณี คือ 1. ตามความต้องการของเกษตรกร 2. ตั้งค่าการควบคุมตามเวลา 3. ควบคุมอุปกรณ์ตามค่าเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์ความชื้นในดิน เซ็นเซอร์ความชื้นในอากาศ เซ็นเซอร์อุณหภูมิในอากาศ เป็นต้น
เว็บไซต์:
https://www.komomi.net/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
086-895-2976
คุณวิรัน ธรรมาภรณ์พิลาศ
Startup:
LaoShiHao (บริษัท ภาษาจีนเป่ยจิง จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาจีนกลาง
เว็บไซต์:
https://www.beijing-chinese.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
090-295-6460
ชนันภรณ์ นิติสาโรจน์
Startup:
Logisty (บริษัท โลจิสตี จำกัด)
รายละเอียด:
“โลจิสตี” เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อผู้ให้บริการขนส่งมาแลกเปลี่ยนงานและรถกันเพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มความสามารถในการบริการลูกค้า ลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่า และลดปัญหารถจอดนิ่งไม่ได้ใช้งาน
เว็บไซต์:
https://www.logisty.asia/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
099-285-5353
คุณชนะพล ตัณฑโกศล
Startup:
Mamy Booking (บริษัท หม่ามี๊ บุ๊คกิ้ง จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มที่รวบรวมทริปดำน้ำทุกจังหวัดในประเทศไทยมาไว้ในที่เดียว
เว็บไซต์:
https://www.mamybooking.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
085-305-8888
คุณพีระศิลป์ กฤชเทียมเมฆ
Startup:
NESTED (บริษัท เนสเตท จำกัด)
รายละเอียด:
NESTED เก็บข้อมูล บริษัท ทั้งหมดไว้ด้วยการจัดระเบียบไว้ในที่เดียวและช่วยปรับปรุงประสบการณ์การป้อนข้อมูลของพนักงานโดยการทำให้ง่ายและอัตโนมัติมากขึ้น NESTED Dashboard ช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจ โดยรวมถึงการแสดงเอกสารที่รอการอนุมัติ, การขาย, ใบแจ้งหนี้งานที่ต้องทำและอื่นๆ ไว้ในที่เดียวกัน ทำให้การจัดการข้อมูลบริษัทนั้นง่ายมากขึ้น และพนักงานสามารถใช้เวลาไปกับการวางแผนและการทำงานเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น
เว็บไซต์:
https://www.nested.co.th/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
081-426-6554
คุณปิญาภรณ์ จิรเกษมพงศ์
Startup:
Noburo (บริษัท โนบูโร แพลตฟอร์ม จำกัด)
รายละเอียด:
สวัสดิการด้านการเงินและโปรแกรมวางแผนการเงินอัจฉริยะ
เว็บไซต์:
https://www.noburo.co/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
087-554-9592
คุณธิษณา ธิติศักดิ์กสุล
Startup:
OZT Robotics (บริษัท โอแซดที โรโบติกส์ จำกัด)
รายละเอียด:
1) หุ่นยนต์ไฮบริดเพื่อการตรวจสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2) ซอฟท์แวร์การสร้างแผนที่ 3 มิติและระบุตําแหน่งตัวเองโดย
เว็บไซต์:
[email protected]
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
089-056-5535
คุณภาณิน เพียรโรจน์
Startup:
Parkberry (บริษัท เทคครูซ จำกัด)
รายละเอียด:
Parkberry มีสองธุรกิจดังนี้
1.) Parkberry.co เป็น Platform สำหรับ แสดงข้อมูลที่จอดรถทั่วประเทศไทย และให้คนที่ต้องการปล่อยที่จอดสามารถมาแชร์ที่จอดรถของตัวเองได้
2.) Parkberry reservation เป็น ระบบจองที่จอดรถร่วมกัน
ให้บริการทั้งผู้ดูแลที่จอดและคนขับรถ
เว็บไซต์:
https://www.parkberry.co/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
080-239-5690
คุณพงษ์ณรินทร์ เลิศสุริยกาญจน์
Startup:
PharmaSee (บริษัท ฟาร์มาซี จำกัด)
รายละเอียด:
ฟาร์มาซี คือ ระบบค้นหาข้อมูลยาด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์และจดจำรูปภาพยา ที่สามารถช่วยให้บุคคลากรทางการแพทย์ค้นหาข้อมูลยาด้วยการถ่ายรูปเม็ดยา โดยใช้เทคโนโลยี Ai image recognition ช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลของยาและลดปัญหาการใช้ยาผิดและไม่สมเหตุผลในผู้ป่วย ที่นำไปสู่การสิ้นเปลืองงบประมาณยาจำนวนมหาศาลในแต่ละปี
เว็บไซต์:
https://www.pharmasee.info/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
084-465-5094
คุณจักร โกศัลยวัตร

Startup:
PharmCare (บริษัท ฟาร์มแคร์ กรุ๊ป จำกัด)
รายละเอียด:
เครือข่ายร้านขายยาผู้ให้บริการด้านสุขภาพโดยเภสัชกร
เว็บไซต์:
https://w/ww.pharmcare.co/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
087-330-8298
คุณทิพย์สุดา สัจจเดช
Startup:
QueQ (บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเวลาในการรับบริการ และสร้าง social distancing ให้กับสถานที่ที่มีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการเช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร เป็นต้น
เว็บไซต์:
https://www.queq.me/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
061-414-5545
คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์
Startup:
QUEST (บริษัท เควสท์ เอ็ดเทค จำกัด)
รายละเอียด:
Quest คือแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเป็นเส้นทางสู่ภาษาของศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นทักษะการ Code หรือ IELTS ด้วยระบบการเรียนแบบ real time และอุปกรณ์เสมือนห้องเรียนทุกอย่าง โดยนำหลักสูตรที่สามารถผสมการ codeและทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างลงตัวและจะรองรับอาชีพแห่งอนาคตทั่วเอเชียในอนาคตอันใกล้
เว็บไซต์:
https://www.questlanguage.com quest.ac
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
085-553-4761
คุณเกริก ปทุมานันท์
Startup:
Remote-Care (บริษัท อมร ชีวิน จำกัด)
รายละเอียด:
ให้บริการส่งเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานในองค์กร เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงาน
เว็บไซต์:
https://www.amara-chiwin.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
089-139-4690
คุณศิววงศ์ วุฒิพงศ์ประเสริฐ

Startup:
Runster (บริษัท รันเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด)
รายละเอียด:
Runster - เกมออนไลน์เพื่อการออกกำลังกายในรูปแบบ interactive
เว็บไซต์:
https://www.runster.io/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
088-898-3283
คุณกีรติ ธนกิจเจริญพัฒน์
Startup:
Sensing (บริษัท เซนซิ่ง เมต้า จำกัด)
รายละเอียด:
เซนซิ่งคือระบบอุปกรณ์อัจฉริยะในการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง(EEG)ที่ถูกวิจัยและพัฒนา เพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของความแม่นยำและความหลากหลายทางอารมณ์ที่สามารถตรวจวัดได้ด้วยEEG จึงนำมาสู่การประยุกต์กันระหว่างเทคโนโลยีEEGกับแว่นตานิรภัย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในที่ทำงานด้วยการป้องกันอุบัติเหตที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงการสร้างฐานข้อมูลทางด้านสุขภาวะจิต เพื่อการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ดีขึ้น
เว็บไซต์:
https://www.sensingmeta.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
093-915-9499
คุณนภณัช คล้ายทับทิม


Startup:
Smart Learning (บริษัท สมาร์ทเลิร์นเอ็ดดูเคชั่น จำกัด)
รายละเอียด:
online learning ทางด้านภาษาและ Technical Skill
เว็บไซต์:
https://www.smartlearn.tech/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
098-619-6516
คุณกรรณิการ์ ทองจันทร์

Startup:
Smart Reflex (บริษัท สมาร์ท รีเฟล็กซ์ จำกัด)
รายละเอียด:
Smart Reflex เป็นระบบการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive) โดยแจ้งเตือนความเสียงด้านสุขภาพให้แก่ ผู้ใช้งาน มุ่งทีปัญหาสุขภาพหลัก 3 ปัญหาซึ่งพบมากในผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัญหาโรคหัวใจ ปัญหาเบาหวาน และปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง (การล้ม) จะเชื่อมต่อข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งอุปกรณ์ประเภทสวมใส่และอุปกรณ์ Smart Home ตลอดจนแอพพลิเคชันต่างๆ
เว็บไซต์:
https://www.smartreflex.info/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
061-714-9944
คุณสิริชัย ฤทธิปัญญาวงศ์
Startup:
SNEAK (บริษัท เก็ต สนีก จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มวางแผนการท่องเที่ยวผ่านรูปภาพโดยการนำ Visual-driven Solution เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาเพื่อตอบรับพฤติกรรมการวางแผนการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน
เว็บไซต์:
https://www.getsneak.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
089-109-0637
คุณธันยธร เพ็ญบำรุงวงศ์

Startup:
Somjai Home Loan (บริษัท สมใจ 2018 จำกัด)
รายละเอียด:
Somjai Home Loan เป็น web application platform ที่ช่วยให้คนที่ต้องการซื้อบ้าน คำนวนความสามารถในการกู้บ้าน ค้นหาเปรียบเทียบสินเชื่อบ้านที่ดีที่สุดจากทุกธนาคารในประเทศไทย และ สามารถสมัครสินเชื่อบ้าน ง่ายๆ ใช้เวลาเพียง 3 นาที
เว็บไซต์:
https://www.somjai.co/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
081-455-2220
คุณณัฐกร สิทธิมหาชัยกุล
Startup:
Sportlyze (บริษัท สปอร์ตไลซ์ (ประเทศไทย) จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มด้านการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์กีฬาและอีสปอร์ต
เว็บไซต์:
https://www.sportlyze.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
080-246-0489
คุณวรวุฒิ พิรักษา
Startup:
SPsmartplants (บริษัท เอสพีสมาร์ทแพลนท์ จำกัด)
รายละเอียด:
SPsmartplants บริการทางการเกษตร สำหรับ Smart Farm, Smart Garden, Greenhouse (โรงเรือน) และ Indoor Farm (การปลูกพืชในร่ม) SPsmartplants จำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งระบบจัดการการปลูกพืช ผ่านระบบควบคุมสภาพแวดล้อม โดยใช้ IoTs smart farm ดูแลการปลูกตามลักษณะและความต้องการของพืชแต่ละชนิด
เว็บไซต์:
https://www.spsmartplants.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
084-669-3452
คุณพิสิฐไชย สุวรรณเรือง
Startup:
Tangmo (บริษัท แตงโม คอร์ป จำกัด)
รายละเอียด:
แตงโมเป็นระบบที่รวบรวมบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร ทำหน้าที่รวบรวมบริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เข้าไว้ด้วยกัน  ตลอดจนการเชื่อมสังคมระหว่างผู้ใช้งานกับเจ้าของธุรกิจหรือร้านค้าเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเป็น Community สำหรับสัตว์เลี้ยงและคนเลี้ยงสัตว์อย่างครบวงจร ผ่าน Application บนมือถือภายใต้แนวคิด “Everything Pets In Your Hand”
เว็บไซต์:
https://www.tangmocenter.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
090-998-1505
คุณศุภรัตน์ นฤนาทดำรงค์
Startup:
Trash Lucky (บริษัท แทรชลัคกี้ จำกัด)
รายละเอียด:
"แทรชลัคกี้ ช่วยให้ผู้คนสามารถรีไซเคิลขยะและลุ้นรางวัลทองคำแท่งได้ในเวลาเดียวกันโดยการเข้าร่วมโครงการ “ขยะรีไซเคิลลุ้นโชค” เพียงส่งขยะรีไซเคิลมาที่แทรชลัคกี้ ก็จะได้รับแลกตั๋วชิงโชคสำหรับลุ้นรับรางวัลทองแท่งและบัตรกำนัน ในขณะที่รางวัลใหญ่ปัจจุบันอยู่ที่ 7,000 บาท "
เว็บไซต์:
https://www.trashlucky.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
088-615-2296
คุณณัฐภัค อติชาตการ
Startup:
Waste Checking (บริษัท กรีน ไดร์ฟ จำกัด)
รายละเอียด:
Application ที่ใช้เกี่ยวกับตรวจสอบการขนย้ายของเสียอุตสาหกรรมเพื่อเข้าทำลายอย่างถูกวิธี
เว็บไซต์:
https://www.greendriveth.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
063-846-2444
คุณธนดล ทองอร่าม
Startup:
We Chef (บริษัท วีเชฟ (ประเทศไทย) จำกัด)
รายละเอียด:
food service platform  ที่จะเปลี่ยนครัวที่บ้านของผู้คนให้เป็นงานเปลี่ยนฝีมือทำอาหารให้เป็นเงิน
เว็บไซต์:
https://www.wechefthailand.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
081-682-5621
คุณวินิจ ลิ่มเจริญ
Startup:
Wisible (บริษัท ไฟว์ลูป จำกัด)
รายละเอียด:
โปรแกรมบริหารงานขายสำหรับธุรกิจ
เว็บไซต์:
https://www.wisible.io/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
088-982-4446
คุณสาโรจน์ อธิวิทวัส
Startup:
ZWIZ.AI (บริษัท โรโบลิงโก้ จำกัด)
รายละเอียด:
ซีวิซ เอไอ คือ ระบบเอไอแชทบอท และ วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ที่เป็นเสมือนหุ่นยนต์ช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจออนไลน์ ในการตอบอัตโนมัติ ช่วยสื่อสารกับลูกค้า ช่วยปิดการขาย และ วิเคราะห์ข้อมูล ผ่าน Facebook และ LINE ปัจจบุันมีธุรกิจใข้งานอยู่ประมาณ 10,000 ธุรกิจในไทยและลาว
เว็บไซต์:
https://www.zwiz.ai/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
086-993-1132
คุณชนกานต์ ชินชัชวาล

Startup:
แดนมรณะ (บริษัท เซเว่นอีวิล จำกัด)
รายละเอียด:
วีดีโอเกม
เว็บไซต์:
https://www.facebook.com/7evil-335537153770711/?modal=admin_todo_tour
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
091-019-3939
คุณพศวีร์ ศรีสราญกุลวงศ์
Startup:
ตลาด-สด (บริษัท สมาร์ทติ๊งคอนโทล จำกัด )
รายละเอียด:
ระบบบริหารจัดการวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรสำหรับร้านอาหาร เป็นแพตฟอร์มที่จะทำการเชื่อมต่อระหว่างร้านอาหารและ ผู้ขายวัตถุดิบำหรับร้านอาหาร
เว็บไซต์:
https://www.smartthinkcontrol.co.th/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
064-989-1588, 083-369-9329, 085-016-3799
คุณวิยะดา เทียมขุนทด

Startup:
SATI (บริษัท อินโฟโทรนิคส์ คอร์ป จำกัด)
รายละเอียด:
เพื่อจำลองการขับขี่รถเสมือนจริงด้วยสถานการณ์ความน่าจะเป็นในการเกิดอุบัติเหตุของรถในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จำนวนทั้งสิ้น 6 สถานการณ์บริการในการฝึกขับขี่รถเชิงพาณิชย์เสมือนจริงด้วยสถานการณ์ที่มีความน่าจะเป็นในการเกิดอุบัติเหตุ นำเนื้อหาที่พัฒนาไปใช้พัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการจำนวน 10 คน ตอบโจทย์ในการลดอุบัติเหตุอุบัติการณ์ และลดความเสียหายจากอุบัติเหตุอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น
เว็บไซต์:
-
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
081-735-5992
คุณธรรมธัช ศรีเพ็ญ

Startup:
Refinn (บริษัท รีฟินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดอท คอม จำกัด)
รายละเอียด:
Platform รีไฟแนนซ์ เปรียบเทียบดอกเบี้ยจากธนาคารชั้นนำ และสมัครออนไลน์ร้านอาหาร
เว็บไซต์:
https://www.refinn.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
087-330-7778
คุณพงศธร ธนบดีภัทร

Startup:
MeMeal (บริษัท มีมีล จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มแนะนำอาหารที่เหมาะกับแต่ละบุคคล ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงอาหารที่เหมาะสมกับตนเองในด้านสุขภาพ และ ความชอบ โดยคัดสรรอาหารแต่ละมื้อที่เหมาะกับผู้รับบริการจากร้านอาหารที่อยู่ในแพลตฟอร์ม ทั้งผู้รับบริการยังสามารถตรวจติดตามสุขภาพตนเองได้ ดูการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพ และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลตัวเองให้สุขภาพดี โดยเน้นที่กลุ่มโรคอ้วน และ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เว็บไซต์:
www.memeal.ai
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
066-152-5554
คุณทักษอร สุริยกานต์

Startup:
Ooca (บริษัท เทเลเมดิก้า จำกัด)
รายละเอียด:
ระบบสั่งจ่ายยาสำหรับการแพทย์ทางไกลด้านสุขภาพจิต(บุคคลทั่วไป) และระบบแพทย์ทางไกลสำหรับสถานพยาบาล
เว็บไซต์:
https://www.ooca.co/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
080-550-1169
คุณธนเดช รักเพชรมณี

Startup:
Tockto VR (บริษัท ต๊อกโตะ จำกัด)
รายละเอียด:
แอปพลิเคชันเรียนภาษาผ่านการท่องเที่ยวในโลกความจริงเสมือน (Virtual Reality) ด้วยเนื้อหาวิดิโอสามมิติ 180 องศา
เว็บไซต์:
https://www.facebook.com/tocktovr/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
086-575-5956
คุณพัชรนันท์ ชัยชาญทิพยุทธ

Startup:
WashWay (บริษัท วี วิล ลอค ยู จำกัด)
รายละเอียด:
WASHWAY เป็นนวัตกรรมระดับอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการระบบบริหารจัดการร้านสะดวกซัก ที่ทำให้เจ้าของร้านสะดวกซักสามารถติดตามสถานะการใช้งานเครื่อง ตรวจสอบบัญชีได้ Realtime อีกทั้งผู้บริโภคสามารถเช็คสถานะเครื่องซักผ้า และจ่ายออนไลน์ผ่านธนาคารใดก็ได้ โดยที่เงินจะเข้าบัญชีผู้ประกอบการโดยตรง ผ่านทาง Payment Gateway ทั้งยังควบคุมและมอนิเตอร์เครื่องซักผ้าได้แบบ Realtime ผ่านการประมวลผลบนระบบ Cloud Server
เว็บไซต์:
https://www.washway.co
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
065-562-4651
คุณกัลย์สุดา ฤกษ์ศรี

Startup:
คิด Space (บริษัท เลิร์นนิ่งทรี เทคโนโลยี จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มที่ให้เด็กในวัย 5-7 ขวบ ที่สามารถช่วยให้เด็กรักการเรียนรู้ เสริมความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการคิดเชิงระบบได้ดี KidSpaceTM ประยุกต์เอาเทคโนโลยี IoT และ Cloud การเรียนรู้ในแบบ Multi-disciplinaryเพื่อให้เกิด Experience ที่น่าเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนได้ที่บ้าน และส่วนเสริมกับการเรียนการสอนที่โรงเรียน
เว็บไซต์:
-
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
092-955-4978
คุณวิทิต คุรุจิตธรรม

Startup:
Aqua (บริษัท พีเอ็มเอช โฮลดิ้ง จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์ม IoT ที่สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและลดขั้นตอนการทำงานในปัจจุบัน
เว็บไซต์:
http://www.pmhsolution.com
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
094-546-5497
คุณญเลิศ ธีรเธียรวรกิจ

Startup:
City Data Analytics (บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มที่พัฒนาข้อมูลเมืองเพื่่อส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว
เว็บไซต์:
https://www.facebook.com/CityDataAnalytic/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
083-645-2647
คุณเอวิกา ดํารงค์รักษ์

Startup:
Vecabo (บริษัท วีคาโบ้ จำกัด)
รายละเอียด:
ระบบการจัดการและเช่ารถโดยสาร Vecabo ที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเดินทางให้กับทุกท่าน โดยได้นำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาประยุกต์ใช้ และให้บริการในการเดินทางแก่ทุก ๆ จุดหมายปลายทาง โดยได้คัดเลือกยานพาหนะที่มั่นใจว่าปลอดภัยที่สุดให้กับลูกค้า และเราใส่ใจในทุกๆขั้นตอนของการเดินทาง ตั้งแต่การจองรถบัส, ระหว่างการเดินทาง, รวมไปถึงจุดหมายปลายทางเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบาย และสร้างความประทับใจในราคาที่คุ้มค่าที่สุด “เพราะความสุข และความปลอดภัยในการเดินทางของท่านคือหน้าที่ของเรา“
เว็บไซต์:
https://www.vecabo.com/th
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
085-165-2258
คุณสมหมาย แก้ววิเศษ

Startup:
Khon Kaen Smart Farming (บริษัท ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้เซอร์วิส จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มที่ครบทุกองค์ประกอบของห่วงโซ่อาหาร ในการยกระดับเกษตรพอเพียงสู้ตลาดกลางสมัยใหม่เพื่อ โครงการขอนแก่นเมือง “กิน อยู่ สุขภาพดี” ด้วยแพลตฟอร์ม เกษตรอัจฉริยะไร้สาร ด้วยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี พร้อมทั้ง อินเทอร์เน็ต IOT ส่งเสริมการทำเกษตรไร้สาร เชื่อมโยงสู่ผู้บริโภค บนเทคโนโลยีดิจิทัล
เว็บไซต์:
-
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
090-268-5442
คุณสมหมาย แก้ววิเศษ

Startup:
The Journey Platform (บริษัท ฟอร์เต้ เวนเจอร์ จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มที่รวมเนื้อหาของผู้ผลิตเนื้อหา (Content) มาสร้างเป็นสังคมท่องเที่ยว(Community) เพื่อเชื่อมโยงไปยังธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(Commerce)
เว็บไซต์:
https://www.thejournee.co/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
097-139-8347
คุณบริพัฒน์ เยาวพันธ์

Startup:
Coding Thailand (บริษัท มาร์เวิลลัส สตูดิโอ จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาการคอมพิวเตอร์รวมถึง ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ต่อยอดความคิดเป็นนวัตกรรมดิจิทัล อันเป็นรากฐานสำคัญในพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรของประเทศพร้อมร่วมขับเคลื่อนเศษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เว็บไซต์:
https://www.codingthailand.org/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
084-654-9189
คุณทรงกลด แสงวรทิพย์

Startup:
Kid Hero (บริษัท คิด ฮีโร่ (ไทยแลนด์) จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มเพื่อเปลี่ยนศูนย์รวมความรู้การเรียน และสื่อการเรียนออนไลน์ ในเชิงทักษะการคิดค่อยเปลี่ยนระบบ และกิจกรรมที่เสริมทักษะเหล่านี้ ให้กับทั้งผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครองเพื่อเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
เว็บไซต์:
https://www.facebook.com/kidheroes.official/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
081-406-2800
คุณอลิสา ตริยถาวรวงศ์

Startup:
MMG (บริษัท เดอะมั้งค์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด)
รายละเอียด:
ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์แอนิเมชันไทย และสร้างผลงานที่มีคุณภาพในระดับสากลให้กับผู้ชมทั่วโลก
เว็บไซต์:
https://www.themonkstudio.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
083-072-9941
คุณอลิสา สมบุญ

Startup:
Abi (บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด)
รายละเอียด:
แพลทฟอร์มการวัดผล Essential Skills ออนไลน์โดยแพลทฟอร์มนี้จะอยู่ในรูปแบบของ Application ที่ใช้Smart Device ในการประมวลผล โดยมีModules และ ฟีเจอร์ในการทํางานหลัก
เว็บไซต์:
-
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
084-070-7607
คุณภีศเดช เพชรน้อย

Startup:
Autopair (บริษัท ออโต้แพร์ จำกัด)
รายละเอียด:
ระบบบริหารงานขายออนไลน์สำหรับร้านอะไหร่รถยนต์ขนาดกลาง-ใหญ่ ทั่วประเทศ ค้นหาข้อมูลสินค้าได้แบบเรียลไทม์
เว็บไซต์:
https://www.autopair.co/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
092-456-5995
คุณสันติ วจนพานิช

Startup:
Bearlab (บริษัท แบร์สเปซ จำกัด)
รายละเอียด:
Bearlab เป็น platform การเรียนรู้หลักสูตรวิทยาการคํานวณในรูปแบบของเกมส์และการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งยังเป็นผู้ช่วยสอนให้กับคุณครูเพื่อลดภาระของงานเอกสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
เว็บไซต์:
-
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
095-545-3916
คุณวสันต์ ตันสกุล

Startup:
FoxFox (บริษัท ฟ็อกซ์ฟ็อกซ์ จํากัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มสําหรับวัดผลความรู้และความสามารถทางด้านที่เกียวกับ ML, Blockchain ด้วย adaptive quiz ทั้งเพื่อการเรียนรู้หรือการสมัครงาน โดยจะมี ML คอยแนะนําเนื้อหาคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับแต่ละคน
เว็บไซต์:
https://foxfox.io/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
081-344-6361
คุณทศพร บรรเจิดกิจ

Startup:
MANA (บริษัท แอลเอฟฟินเทค จำกัด)
รายละเอียด:
ระบบบริหารทีมงานออนไลน์เพื่อยกระดับการทำงานองค์ให้มีความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน
เว็บไซต์:
https://manawork.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
084-454-5462
คุณธนกฤษ ทาโน

Startup:
Pinsouq Store (บริษัท เดต้าฮอลิค จำกัด)
รายละเอียด:
ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาลออนไลน์ Platform ในการรวบรวมสินค้าเกษตร อาหารแห้งและอาหารสด ภายใต้ระบบ Pinsouqstore.com โดยวัตถุดิบหรืออาหารใดที่บริโภคต้องการสามารถหาซื้อได้ในระบบ
เว็บไซต์:
https://pinsouqstore.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
089-737-5348
คุณชารีฟ เด่นสุมิตร

Startup:
Quizmo (บริษัท สกิลวิตี้ จำกัด)
รายละเอียด:
Web-based Platform เพื่อคัดกรองคุณภาพบุคลากรทางด้าน และจ้างงาน Digital skills
เว็บไซต์:
-
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
086-061-6444
คุณพงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์

Startup:
Rent Connected (บริษัท เร้นท์ คอนเนคเต็ด จำกัด)
รายละเอียด:
Rentconnected.com เป็นแพลตฟอร์มรถเช่า รวมผู้ให้บริการรถเช่า เปรียบเทียบราคารถเช่า ทั่วประเทศ ให้ความสนใจในการจองออนไลน์ หารถจากจุดใกล้เคียง ผู็ให้บริการมากกว่า 50 ราย ครอบคลุมมากกว่า 30 สนามบินในไทย มีทั่งเช่าขังเอง เช่าพร้อมคนขับ
เว็บไซต์:
https://www.rentconnected.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
061-959-8941
คุณชาญชัย เลิศบัณฑรกุล

Startup:
Verily Vision (บริษัท เวริลี วิชั่น จํากัด)
รายละเอียด:
ระบบ Container Truck Gate Automation เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการขนถ่ายสินค้า ผ่านเข้าออก พื้นที่ของผู้ให้บริการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ เช่น ท่าเรือ ลานตู้คอนเทนเนอร์สินค้า คลังสินค้า หรือโรงงาน
เว็บไซต์:
https://verilyvision.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
085-685-2696
คุณปิยะวัฒน์ แสงประเสริฐกฤด

Startup:
We Space (บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด)
รายละเอียด:
จากปัญหาเด็กไทยไม่รู้จักตนเองและไม่มีเป้าหมายในอนาคต ที่นำมาสู่ปัญหาการจ้างงานและคุณภาพแรงงานของประเทศ จึงเกิดเป็น WE Space เว็บไซต์เพื่อการค้นหาตนเองและสำรวจอาชีพ ที่ช่วยให้น้อง ๆ ได้รู้จักตนเองมากขึ้น ผ่านกระบวนการ 4Es ดังนี้ Evaluate (E1) Explore (E2) Experience (E3) Empower (E4)
เว็บไซต์:
https://edvisory.co.th/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
088-658-9898
คุณพริมา เพชราภิรัชต์

Startup:
Event Banana (บริษัท อีเวนท์ บานาน่า จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลซที่เชื่อมต่อคนที่มีสถานที่จัดงานต่างๆ ให้มาเจอกับผู้ที่มีความต้องการในการจัดงาน โดยครอบคลุมงานหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานประชุม สัมมนา เปิดตัวสินค้า คอร์ปอเรทปาร์ตี้ เวิร์กช็อป เทรนนิ่ง ฯลฯ
เว็บไซต์:
https://www.eventbanana.com/th
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
081-811-5468
คุณณัฐนิช ทองไกรแสน

Startup:
Onedee (บริษัท วันดี โซลูชั่น จำกัด)
รายละเอียด:
OneDee เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบตอกบัตรพนักงานอัจฉริยะ ระบบฐานข้อมูลพนักงานเเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงาน และระบบการจัดการเงินเดือนพนักงาน
เว็บไซต์:
https://www.facebook.com/onedee.work/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
096-916-2997
คุณสุรีรัตน์ ชัยศรี

Startup:
Viabus (บริษัท เวีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด)
รายละเอียด:
แอปพลิเคชันติดตามและนำทางรถโดยสารประจำทาง ภายในกรุงเทพ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ต่างๆในไทย
เว็บไซต์:
https://www.viabus.co/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
089-459-4595
คุณอินทัช มาศวงษ์ปกรณ์


Startup:
EDUSPACE (บริษัท เอจิลิตี้ บิช จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์ม สำหรับการเรียน Coding แบบ Online ซึ่งเน้นการเรียนแบบ Active Learning หรือการเรียนด้วยการลงมือปฎิบัติจริงด้วยการเรียนร่วมกับอุปกรณ์ เช่น Coding Toy, Robot หรือการฝึกปฎิบัติกับ Software ที่สามารถทดสอบผผลการทำงานของ Code ที่เขียนขึ้นได้ทันที
เว็บไซต์:
-
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
081-754-7677
คุณธัชชัย เกษมวราพัชร

Startup:
Ling-Data Platform (บริษัท แอล ไอ เอ็น จี จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์ม ให้บริการข้อมูลแผนที่ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ประกอบไปด้วยชุดเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่ และระบบในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ ฟังก์ชั่นหลักคือการวัดที่ดิน วางแผนการทำการเกษตร
เว็บไซต์:
https://gis.lingmaps.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
080-211-1143
คุณนำพล เลปวิทย์

Startup:
Project TimeSlice (บริษัท ยูอาร์นีค สตูดิโอ จำกัด)
รายละเอียด:
Project Timeslice เกมแนว rougelike ซึ่งเป็นภาค spinoff จากเกม Timelie โดยมุ่งเน้นไปที่การวางเนื้อเรื่องพื้นหลังแบบ Sci-fi นำเสนอในรูปแบบแอ็กชัน และมีรูปแบบเกมที่เข้าใจและเล่นได้อย่างง่าย เพื่อสร้างความแตกต่างในตลาดเกม
เว็บไซต์:
https://www.urniquestudio.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
090-959-7156
คุณณัฐกุล ว่องสิริสุขสกุล

Startup:
InsKru Hr solution for School (บริษัท อินสครู จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มที่ช่วยพัฒนาศักยภาพคุณครู Community แลกเปลี่ยนไอเดียการสอนระหว่างคุณครูและจัดหมวดหมู่การสอนในรุปแบบที่เข้าใจง่าย โดยรับการประเมิน feedback จากนักเรียนโดยตรง
เว็บไซต์:
https://inskru.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
085-809-6589
คุณโมไนย กระจ่างพัฒน์

Startup:
Edsy (บริษัท เอ็ดดูเคชั่น อีซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด)
รายละเอียด:
platform การสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ให้กับนักเรียนที่อายุระหว่าง 6 - 15 ปี และคุณครู local tutor รุ่นใหม่ (อายุประมาณ 20-25 ปี) โดยจะดำเนินการสอนผ่านระบบ Zoom แบบตัวต่อตัว ทำให้ทั้งนักเรียนและติวเตอร์ สามารถเข้ามาใช้บริการ platform ได้ทุกเมื่อที่สะดวก
เว็บไซต์:
https://edsy.co/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
086-784-5700
คุณณัฐธิดา ตันศิริคงคล

Startup:
Vitual Clinic (Health at Home) (บริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มเพื่อผู้สูงอายุ ให้บริการปรึกษาแพทย์ทางไกล และให้บริการเรียกพยาบาลมารักษาที่บ้าน เช่น เจาะเลือดเพื่อทราบปัญหาสุขภาพ บริการทำแผล และหัตถการ ซึ่งเป็นการแก้ pain-point ที่ผู้สูงอายุไม่ต้องมีผู้ดูแลพาไปที่โรงพยายาลบ่อยๆ เพื่อความปลอดภัย สะดวกและประหยัดเวลา
เว็บไซต์:
https://healthathome.in.th/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
081-731-5332
คุณอดิสัน เจริญสุข

Startup:
Ztrus (บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด)
รายละเอียด:
โซลูชั่นช่วยแปลงข้อมูลจากเอกสารที่เป็นกระดาษให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้กับแอพพลิเคชั่นอื่นๆ เช่น RPA , DMS และ Data Analytics ประหยดต้นต้นค่าแรงในการพิมพ์เอกสารได้มากกว่า 50% และได้ข้อมูลรวดเร็วมากกว่า 4 เท่า มีความสม่ำเสมอของคุณภาพงานมากกว่าเดิม
เว็บไซต์:
https://www.ztrus.com/en-home/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
061-546-4490
คุณกมลทิพย์ สุวรรณ

Startup:
Horganice (บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด)
รายละเอียด:
Rentini ระบบปล่อยห้องเช่าและจัดหาผู้เช่า เพื่อช่วยเจ้าของกิจการในการทำการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และช่วยให้ใช้ต้นทุนในการบริหารจัดการห้องพักต่ำที่สุด และทำให้ผู้ที่ต้องการเช่าห้องพักสามารถหาที่พักได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของทั้งตัวพื้นที่เช่ากับข้อมูลผู้เช่าแล้วทำระบบ Matching Room และระบบ Online Virtual Tour ที่ทำให้ผู้เช่าที่ต้องการ เช่าห้องพักสามารถเดินชมห้องพักได้ด้วยตนเอง
เว็บไซต์:
https://www.rentini.in.th/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
083-546-5922
คุณอรจิรา ภักดีโต

Startup:
findTEMP (บริษัท บีทูดับบลิว จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มการให้บริการจัดหาพนักงานพาร์ตไทม์แบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถคัดเลือกพนักงาน บันทึกเวลา-เข้าออกงาน ประเมินการทำงานได้ด้วยด้วยตนเอง เป็นการลดต้นทุนค่าแรงพนักงาน HR ได้อย่างมาก ส่วนพนักงานพาร์ตไทม์สามารถรับงานได้อย่างอิสระ
เว็บไซต์:
https://www.findtemp.in.th/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
085-489-7354
คุณเศกสิทธิ์ เทียนทองนุกูล

Startup:
Locanation (บริษัท โลเคเนชั่น จำกัด)
รายละเอียด:
Locanation เป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับการกักตัว และจองสถานที่กักตัวทางเลือกแห่งประเทศไทย ทางโครการทำความร่วมมือกับสถานทูตและททท. โดยมี List โรงแรม ASQ ทั้งหมดในประเทศไทย หากจองผ่านโลเคเนชั่นจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ
เว็บไซต์:
[email protected]/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
080-544-6288
คุณเปเป้ อรุณานนท์ชัย

Startup:
enScribe (บริษัท คอลเล็คทิเบิลส์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มสร้างการขายสินค้าแบบ Subscription สำหรับ SME โดย Automation สำหรับการขายครั้งถัดไป
เว็บไซต์:
https://www.enscribe.co/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
086-572-2966
คุณธีรกร ประสูตชัย

Startup:
JMC Platform for Wellbeing (บริษัท เจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มสำหรับประเมินผลและติดตามสุขภาพของคนในชุมชนและองค์กร เพื่อกระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
เว็บไซต์:
-
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
083-147-2741
คุณภาวินี ศิริทองสุข

Startup:
Smartwelf medtech (บริษัท สมาร์ทเวลฟ์เมดเทค จำกัด)
รายละเอียด:
บริการตรวจสุขภาพผ่านปลายนิ้วและเเจ้งผลออนไลน์ภายใน 48 ชั่วโมง
เว็บไซต์:
-
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
082-686-4441
คุณจุฑา ไชยตระการกิจ

Startup:
Vulcan Coalition (บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มจัดการข้อมูลที่เพิ่มศักยภาพในการจ้างงานของคนพิการ เพื่อให้สามารถทำงานด้านการเตรียมข้อมูล (Data Set) เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั้งของประเทศไทย และ ต่างประเทศ
เว็บไซต์:
https://www.vulcancoalition.com/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
081-947-9255
คุณรณกาจ อักษรกุล

Startup:
Xeroqode (บริษัท โน โค้ด ดีเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มการเรียนรู้เเบบ No-Code เพื่อลดปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการจ้าง Programer และความรวดเร็ว
เว็บไซต์:
-
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
085-247-2772
คุณธิติ พุ่มพันธ์วงศ์

Startup:
ว่าง: ตลาดข้อมูล (บริษัท เค.จี. แอนด์ แพทริค จำกัด)
รายละเอียด:
ว่าง คือ crowdsourcing platform ที่เป็นตลาดออนไลน์ระหว่างบุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ที่ต้องการข้อมูล และผู้ที่มีเวลาว่างอยากได้รายได้ โดยผู้ที่ต้องการข้อมูล อาทิ บริษัทที่ต้องการทำปัญญาประดิษฐ์ ทำงาน Machine Learning นักวิจัยในวงการการศึกษา นักวิจัยทางการตลาด รวมถึงบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการข้อมูลเพื่อนำมาใช้ตามต้องการ สามารถนำคำถามหรือข้อมูลที่มีอยู่อัปโหลดขึ้นระบบว่าง เพื่อแบ่งงานให้คนบนโลกออนไลน์ช่วยกันตอบ ให้ข้อมูลหรือจัดการกับข้อมูลได้ เช่น ช่วยระบุประเภทข้อมูล ช่วยคัดเลือกคำชนิดต่าง ๆ ช่วยตัดภาพ ส่วนผู้มีเวลาว่าง เช่น นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัททั่วไป ชาวบ้านต่างจังหวัดผู้พิการและด้อยโอกาส จะเป็นใคร อยู่ที่ใดในโลก เพียงมีเวลาว่างก็สามารถทำภารกิจในระบบว่างผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อรับเงินค่าตอบแทนได้ (Digital Employment) โดยว่างมีที่ฝากข้อมูลที่ปลอดภัย มีความสามารถในการแบ่งงานขนาดใหญ่ให้เป็นขนาดเล็กอย่างรวดเร็ว (microtask)
เว็บไซต์:
https://www.wang.in.th/
อีเมล:
[email protected]
เบอร์โทรศัพท์:
090-928-9949
คุณกฤตย์ กังวาลพงศ์พันธ์

Load More

รายชื่อคณะกรรมการการคัดเลือกวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น รอบ Elevator Pitch

 1. คุณรัฐภูมิ ตู้จินดา Advisory Board, QueQ
 2. คุณณพวัฒน์ มุกตพันธุ์ Chief eXperience Officer, FINNOMENA
 3. คุณวิศิษฎ์ ยินดีสิริวงศ์ Chief Business Development Officer (CBDO), J Ventures
 4. คุณศุภกร เจียรรุ่งสิน Business Development Executive, StockRadars
 5. คุณพลภัทร ทรงธัมจิตติ เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด และผู้ร่วมก่อตั้ง GetLinks
 6. คุณภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ CEO & Co-Founder – Eventpop
 7. คุณคุณากร วรงค์ชยกุล TMS Manager, GIZTIX
 8. คุณภาณุชาติ บุณยเกียรติ CTO/Co Founder, Claimdi
 9. คุณกฤษฏิ์ วิชัยวัฒนาพาณิชย์ CEO, Haupcar
 10. คุณจักรพันธ์ ลีอธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Tourkrub


รายชื่อคณะกรรมการการคัดเลือกวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น รอบ Investor Pitch

 1. คุณคณิศรา กาญจนวงศ์ (Beacon VC)
 2. คุณณรัณภัสสร์ ฐิติพัทธกุล (500 TukTuks)
 3. คุณปารดา ทรัพย์ประเสริฐ (500 TukTuks)
 4. คุณมณีรัตน์ ตัณฑ์จยะ (InVent)
 5. คุณศิรภพ ปภัทธนนันท์ (InVent)
 6. คุณกัมปนาท วิมลโนท (Krungsri Finnovate)
 7. คุณพงศณิภา มารีอานนท์ลามาช กมลนาวิน (Krungsri Finnovate)
 8. คุณณิชาพัฒน์ สายเสริมศักดิ์ (Krungsri Finnovate)
 9. คุณพรสิทธิ์ ภูวนากิจจากร (Primestreet Capital)
 10. คุณสุรวัฒน์ พรหมโยธิน (Bangkok Venture Club)
 11. คุณวรวีณ เหลืองเลิศกุล
 12. คุณวิธวินท์ อิทธิภาณุวัต
 13. คุณพงศ์วุฒิ อิทธิพูลสวัสดิ์
 14. คุณณัฏฐริยา วิทยธนเศรษฐ์


รายชื่อคณะทำงาน

 1. คุณประพันธ์ เจริญประวัติ
  ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 2. คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์
  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สวทช.
Load More